עמוד:69

פ ת ר ו נ ו ת טענות הפוכות 60 = A א . . 6 מריאיאשרחשב 27 שטח : . 5 ∡ 105 = D , B = ∡ ∡ ס " מ 21 . א . 8 ס " מ 18 . 54 ב . סמ " ר 144 א . . 7 סמ " ר 35 . 98 ד . ס " מ 39 . 16 ג . סמ " ר 97 . 40 ב . סמ " ר 24 . BC9 ס " מ = 86 . ,13 AB ס " מ = 10 ב . טענות הפוכות טענה הפוכה : אם הזוויות של שני משולשים שוות ) אחת לאחת ( , אז המשולשים חופפים זה לזה . א . . 1 אם שני משולשים חופפים זה לזה אז הצלעות של אחד מהם ב . . 3 לא נכונההטענה ההפוכה ב . הטענה ההפוכה נכונה . ג . שוות באורכן ) אחת לאחת ( צלעות של המשולש האחר . הטענה ג . אם האלכסונים של מרובע שווים זה לזה אז המרובע הוא מלבן . ב . הטענה נכונה א . . 4 : א , ג , ה , ומשולשים שווי-שוקיים . 7 שווי-שוקיים : ב , גמשולשים . 6 ההפוכה לא נכונה . 120 o . 21 מ ' 8 . 4 מ ' ג . 16 מ " ר , 12 ב . . 9Δ ABC ΔABD, ב . שלושת המשולשים א . . 8 שונה-צלעות קהה-זווית ג . שווה-שוקיים חד-זוויות ב . שווה-שוקיים ישר-זווית א . . 13 84 = o A . 3,418 דלתונים : ב . . 16 דלתונים : ב , ג . 14 ∡ 48 = o C , B = ∡ ∡ טענות נכונות : א , ב , ג . 02 ס " מ 4 ב . BC ס " מ = ,6 AC ס " מ = 5 א . . 19 אם אלכסון אחד של מרובע חוצה את האלכסון האחר ומאונך לו , אז המרובע הוא דלתון . . 23 אם אלכסון אחד של מרובע חוצה זוג זוויות של המרובע , אז המרובע הוא דלתון . . 25 לא נכונה ב . אם זוג זוויות נגדיות של מרובע שוות זו לזו אז המרובע הוא דלתון . א . . 27 , אי-אפשר לקבוע 2 תיאור ג . , דלתון 4 תיאור ב . , אי-אפשר לקבוע 5 תיאור א . . 28 , דלתון 1 תיאור ד . ישרים מק ילים וטרפז יחידה : ישרים מק ילים מקבילים וטרפזישרים יחידה א : ישרים מקבילים 63 o ג . 87 o ב . 120 o . א . 12 זוויות מתחלפות : א , ג . 7 זוויות מתאימות : ב , ה , ו . 2 24 = o 4015 . o B ב . 62 o א . . 4513 o ד . ∡ 66 = o A , ∡ o A = 120 . 16 ∡ , o ALE = 60 ∡ ABE = ∡  ב . 118 o  א . . 19 132 o ,  ר : 48 o צ ג . 110 o  צ : 72, o ג :  . 20 יחידה ב : טרפז ACHB,ACGE, . 5 טרפ ג . -פשר ע ב . טרפ א . . 4  טרפ 3,4,6 רע א . . 2 50 = o A א . . ACFB,DHEG,EGFB9 o B = 130 ∡ , o C = 120 ∡ , o D = 60 ∡ , ∡ o B = 160 ב . ∡ 100 = o C , o D = 80 ∡ , ∡ o M = 138 א . . 11 ∡ 62 = o P , ∡ o C = 110 ב . ∡ 135 = o D , ∡ o R = 120 ג . ∡ 60 = o M , o T = 120 ∡ , ∡ o A = 60 א . . 12 ∡ 135 = o B , o C = 45 ∡ , ∡ , o D = 120 ∡ o A = 130 ב . ∡ 50 = o D , ∡ DE ד . ED ,BG ג . DO ב . אין גובה א . . 18 בו 5 . 13 : KLMJ בו 8 : EFCD בו 9 : ABCD א . . GE,BF21 ה . . 22  ∙ )  (  אי-אפשר לחשב ד . סמ " ר 5 . 52 ג . סמ " ר 1,720 ב . אי-אפשר לחשב א . . 23 69 סמ " ר 88 שח רפ : ב . ס " מ 40 ירפ AB ס " מ = 8 א . . 26

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר