עמוד:67

אלכסוני הטרפז AD|| BC ( ABCD ) נחתכים בנקודה F . DA הוכיחו כי אם CF = BF אז הטרפז הוא שווה-שוקיים . B F C בטרפז שווה-השוקיים ACDB שבסרטוט הקטע CE הוא גובה לבסיס AB . מצאו את אורכי הקטעים CE-ו AE . . מצאו את שטח המרובע CDBE . . CD BAE 12 ס"מ "מ 13 ס 22 ס"מ ש לת הרח ה לפניכם סרטוט של טרפז שווה-שוקיים AB|| CD ( ABDC ) . חשבו את זוויות הטרפז . . מצאו את אורכי האלכסונים של הטרפז . . B ° 30 מצאו את היקף הטרפז ואת שטחו . ג . DC A 24 ס"מ 12 ס"מ 20 21 22 י ש ר ים מ ק ב י ל י ם ו ט ר פ ז א . יש ר ים מ ק ב יל ים ב . ט ר פ ז ג . ט ר פ ז ש ו וה- ש וק יים 67

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר