עמוד:63

בטרפז שווה-שוקיים AD|| BC ( ABCD ) האלכסון AC מחלק את הטרפז לשני משולשים שווי-שוקיים ( כמו בסרטוט ) . חשבו את זוויות הטרפז . BC DA הנקודה F היא אמצע הבסיס EC של הטרפז שווה-השוקיים ACED . הוכיחו כי AFD △ הוא משולש שווה-שוקיים . AD EC F הוכיחו כי בטרפז שווה-שוקיים המשכי השוקיים יוצרים עם בסיסי הטרפז שני משולשים שווי-שוקיים . היעזרו בסרטוט . L M JT K הנקודות K-ו L נמצאות על הבסיסים של הטרפז שווה-השוקיים BCDE שבסרטוט . הישר KL מאונך לבסיס BE וחוצה אותו, כלומר : KL = BE , BL = LE הוכיחו כי KL מאונך גם לבסיס CD וחוצה גם אותו, כלומר הוכיחו : KL = CD , CK = KD C K D E L B 6 7 8 9 י ש ר ים מ ק ב י ל י ם ו ט ר פ ז א . יש ר ים מ ק ב יל ים ב . ט ר פ ז ג . ט ר פ ז ש ו וה- ש וק יים 63

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר