עמוד:80

. Circle the TWO correct answers for each sentence 2 You can mix … . . 1 a . milk b . eggs c . forests You can cut … . . 2 a . bread b . peppers c . scissors You can pour … . . 3 a . meals b . water c . coffee You can enjoy … for breakfast . . 4 a . eggs b . pancakes c . monsters You can buy … . . 5 a . clothes b . juice c . parents You can invite … to your house . . 6 a . heroes b . hours c . children Complete the sentences with the words below . 3 enjoy fruit their vegetables parents dear My friends love swimming . It is favorite hobby . . 1 Karen lives with her and her two sisters . . 2 The children scary movies at the cinema . . 3 Talia eats every day . She loves bananas and apples . . 4 Amit needs to buy at the store . He wants tomatoes, peppers . 5 and cucumbers . Grandma, . 6 How are you ? הקיפו את שתי התשובות הנכונות לכל משפט . أحيطوا بدائرة الإجابتين الصحيحتين عن كل جملة . השלימו את המשפטים עם המילים שלמטה . أكملوا الجمل بالكلمات الواردة أدناه . their G r a n d m a , 80

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר