עמוד:40

. Circle the correct answer to complete each sentence 3 הקיפו את התשובה הנכונה להשלמת כל משפט . ضعوا دائرة حول الإجابة الصحيحة لتكملوا كلّ جملة . . Shira and Ben like to … on the phone . 1 a . speak b . go back We have … bags . . 2 a . different b . alone My sister wants to … Canada to England . . 3 a . speak b . move from I like to play in the … . . 4 a . forest b . wolf I like ice cream … it’s delicious . . 5 a . but b . because Giraffes are my favorite … . . 6 a . animals b . neighbors What is your brother’s name ? … name is Dave . . 7 a . Them b . His Speaking AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 37 NEW WORDS התאימו כל ביטוי ב - A לפירוש שלו ב - Match each phrase in A to its meaning in B . . B 1 لائموا كلّ عبارة في A مع معناها في B . A in the park . 1 in the garden . 2 with my friends / brother / sister . 3 have a snack . 4 play computer games . 5 read a book . 6 B לשחק משחקי מחשב / يلعب الألعاب المحوسبة . a בפארק / في المتنزّه . b עם החברים שלי / אחי / אחותי / مع أصدقائي / أخي / أختي . c בגינה / في الحديقة . d לקרוא ספר / يقرأ كتابًا . e לאכול חטיף / يتناول مسلٍّ . f 1 40

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר