עמוד:69

. Circle the TWO correct answers for each sentence 3 A person can be … . . 1 a . right b . wrong c . catch A wolf can be … . . 2 a . ugly b . exciting c . dangerous The actress wants to be … . . 3 a . famous b . great c . hard You can see … outside . . 4 a . ideas b . mountains c . forests You can … a kid . . 5 a . save b . help c . fly You can wash … . . 6 a . clothes b . hobbies c . children Read the dialogues . Choose two dialogues and translate them into your own language . 4 קראו את השיחות . בחרו שתי שיחות ותרגמו אותן לעברית . إقرأوا المحادثات . إختاروا محادثتين فترجموها للعربية . ? TAMIWhat do you like to do on the weekend . 1 EREZI like to listen to music . YUVALI like to play near the sea . DANIWhat’s your favorite hobby ? . 2 LIBBYI like to take photos . YAELI like to take walks . TOMERWho is your favorite character ? . 3 MAYAMy favorite character is Batman . Every Friday, I read books about him . MARKWhat is your favorite food ? . 4 YONIMy favorite food is pasta . It’s delicious . הקיפו את שתי התשובות הנכונות לכל משפט . أحيطوا بدائرة الإجابتين الصحيحتين عن كل جملة . 69 2 Review Unit 5 4 3 2 1

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר