עמוד:51

A find . 1 great . 2 kind . 3 movie . 4 help . 5 him . 6 B נהדר / رائع . a סרט / فيلم . b אותו / له، إياه . c למצוא / يجد . d לעזור / يساعد . e טוב לב, אדיב / طيب القلب، أديب . f 1 Complete the sentences with the words in exercise 2 . 3 השלימו את המשפטים עם המילים שבתרגיל 2 . أكملوا الجمل بالكلمات الواردة في تمرين 2 . . Reading is my favorite hobby . I love to read books . 1 My grandma is . She likes to help people . . 2 Oh, no ! I can’t my phone ! It isn’t in my bag . . 3 David watches a with his sister and his dad . . 4 I my dad wash the car . . 5 My brother and I love to play computer games . I play with on . 6 the weekend . great התאימו כל מילה ב - A לפירוש שלה ב - Match each word in A to its meaning in B . . B 2 لائموا كل كلمة Aيف مع معناها Bيف . Reading STUDENT’S BOOK, PAGE 48, EXERCISE 2 GET READY Read the words . Then write them on the stairs : 1 = easy for me, 6 = hard for me . 1 קראו את המילים . לאחר מכן, כתבו אותן על המדרגות : 1 = קל עבורי, 6 = קשה עבורי . إقرأوا الكلمات، ثمّ اكتبوها على الدرجات : 1 = سهل بالنسبة لي، 6 = صعب بالنسبة لي . Movies Part 3 REMEMBER 5 4 3 2 1 find great help him kind movie 6 Unit 2 Part 3 51

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר