עמוד:159

. 162 For Irregular Verbs, see page › Grammar Spelling Rules Present Simple Spelling rules for verbs after he , she , it When the verb ends in sh , ch , ss , x , o , we add - es . • כאשר הפועל מסתיים ב - o ,x ,ss ,ch ,sh מוסיפים es - . عندما ينتهي الفعل بـ - o ,x ,ss ,ch ,sh يضاف es - . fi x – fix es g o – go es When the verb ends in the letter y following a consonant, we drop the letter y and add • ies . - כאשר הפועל מסתיים באות y ולפניה יש עיצור, משמיטים את האות y ומוסיפים ies - . عندما ينتهي الفعل بالحرف y ويأتي قبلها حرف ساكن، يُحذف الحرف y وتضاف ies - . t ry – tr ies Past Simple : Regular Verbs Spelling rules for regular verbs When the verb ends in the letter e , we only add - d . • כאשר הפועל מסתיים באות e , מוסיפים רק d - . عندما ينتهي الفعل بالحرف e ، يضاف d - فقط . l ov e – love d When the verb ends in the letter y following a consonant, we drop the letter y and add • ied . - כאשר הפועל מסתיים באות y ולפניה יש עיצור, משמיטים את האות y ומוסיפים ied - . عندما ينتهي الفعل بالحرف y ويأتي قبله حرف ساكن، يحذَف الحرف y وتضاف ied - . stu dy – stud ied When the verb ends in consonant - vowel - consonant ( CVC ) , we double the last letter and • add - ed . כאשר הפועל מסתיים בעיצור - אות ניקוד - עיצור ) CVC ( , מכפילים את האות האחרונה ומוסיפים ed - . عندما ينتهي الفعل بحرف ساكن – حرف علة ( حركة ) – حرف ساكن ) CVC ( ، يضاعَف الحرف الأخير وتضاف ed - . s top – stop ped Note : We never double the last letter of a two - syllable verb when the first syllable is – stressed . - לא מכפילים את האות האחרונה בפועל בעל שתי הברות כשההברה הראשונה מודגשת . - لن يضاعَف الحرف الأخير بالفعل المركب من مقطعين ويتم تأكيد المقطع الأول . lis ten – listen ed We never double the letters w , x , y . – fi x – fi xed שימו לב : / إنتبهوا : - לא מכפילים את האותיות y ,x ,w . - لن تضاعَف الأحرف y ,x ,w . 159

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר