עמוד:250

. Circle . 7 * הקיפו את הפועל הנכון בכל משפט . ضعوا دائرة حول الفعل الصحيح في كل جملة . . 5 a . She is / are / am in grade b . My father are / is / aren’t going to China . c . The bags am / are / is very heavy . d . Mary am not / isn’t / aren’t a boy . e . We are / aren’t / isn’t at school today . Complete the sentences . . 8 * a . Ronny ___________ a new baby sister . b . We ___________ a red and white car . c . She ___________ at the park now . d . I ___________ a pupil . e . Sharon ___________ a beautiful dress . f . They ___________ many books and CDs at home . g . You ___________ a very good friend . have l has l am l is l השלימו את המשפטים עם צורות הפועל מהמחסן . أكملوا الجُمل بإحدى صيغ الفعل التالية . are Complete the word webs . . 9 * * השלימו את שמשות המילים . in a helicopter a letter l football l to school l a postcard l on a trip a game l on a plane l a guitar l home l a bike l to sleep a train l away l a blog l a horse l أكملوا شموس الكلمات التالية . fly in a helicopter play ride go 250

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר