עמוד:381

נתון תיל מלבני שבו אורך הצלע PQ 5 ס"מ ואורך הצלע PM 15 ס"מ . . 9 ברגע 0 = t מתחילים לסובב את המלבן סביב הצלע PQ בתדירות של ] f = 50 [ Hz . המלבן נמצא בשדה מגנטי אחיד שעוצמתו ] B = 0 . 8 [ T וכיוונו שמאלה ) ראו איור ( . רשמו ביטוי לשטף המגנטי כפונקציה של הזמן . א . רשמו ביטוי לכא"מ המושרה כפונקציה של הזמן . ב . ε ? ג . מהו הכא"מ המקסימלי 0 באיזה מצב הכא"מ הוא מרבי ובאיזה מצב הוא מזערי ? ד . באיזו מגמה יזרום הזרם כאשר הצלע MN נעה מחוץ לדף ) כלפי ה . הקורא ( והתיל המלבני נמצא במישור הדף ? נתונה מסגרת ריבועית ABCD שאורך צלעה ] a = 20 [ cm . המסגרת מסתובבת 200 פעמים בשנייה סביב . 10 ציר הסימטריה האנכי שלה באזור שבו שורר שדה מגנטי אחיד שעוצמתו ] B = 4 [ T . R R , והתנגדות המוליך המחבר את אמצעי הצלעות AB ו - BC היא Ω 2 = BC = 4 Ω , RMN נתונים : Ω 2 = AD ) כמתואר בתרשים א ( . P Q M N B פרק - 28 Fig Ω 2Ω 4Ω 2 M NN BA CD Ω 2Ω 4Ω 2 M BA CD a 4 תרשים בתרשים א חשבו את השטף המגנטי העובר דרך המסגרת ABCD כפונקציה של הזמן . א . חשבו את הכא"מ המושרה המרבי הנוצר במסגרת ABCD . ב . מהם הזרמים דרך AD , BC , MN כאשר הכא"מ המושרה הוא המרבי ? ג . משנים את מקום ציר הסיבוב והוא עתה במרחק 4 / a מהצלע BC ) כמתואר בתרשים ב ( . האם יחולו ד . שינויים בתשובותיכם לסעיפים הקודמים ? נמקו . 381 פרק 19 יישומים טכנולוגיים וסיכום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר