עמוד:359

חשבו את הכא”מ המושרה בכריכה ברגע ] t = 2 [ s : א . על ידי חישוב קצב השינוי של השטף המגנטי . ] 1 [ על ידי ניתוח הכוחות הפועלים על המוטות . ] 2 [ מהו הזרם המושרה בכריכה הריבועית ) גודל וכיוון ( ברגע ] t = 2 [ s ? ב . האם עוצמת הזרם בכריכה ברגע ] t = 10 [ s גדולה מזו שברגע ] t = 4 [ s , קטנה ממנה או שווה לה ? נמקו . ג . N . 29 נתונה סילונית שאורכה L ורדיוס החתך שלה a . הסילונית מורכבת מ - 1 כריכות המבודדות זו מזו . את הסילונית מחברים למעגל חשמלי שמכיל : R ומפסק M . סביב הסילונית נמצא סליל מקור מתח V , נגד משתנה S N וקצותיו מחוברים לנגד R ) ראו תרשים ( . משני, שמספר כריכותיו 2 עבור המקרים הבאים, ציינו והסבירו מהו כיוון הזרם המושרה שעובר א . דרך הנגד x ← y ) R או y ← x ( : תוך כדי סגירת המפסק M . ] 1 [ כאשר המפסק M סגור, תוך כדי הזזת הגררה A לכיוון נקודה P . ] 2 [ ידוע שכאשר סוגרים את המפסק M , הערך הממוצע של הזרם ב . N הוא ] I = 5 [ mA בפרק זמן של . המושרה בסליל 2 לאיזה ערך מגיע הזרם במעגל הראשוני בפרק זמן זה ? נתונים : R = 10 ,Ω N . L = 10 [ cm ] 2 = 15 , a = 1 [ cm ] , N , 400 = 1 מחליפים את מקור המתח הישר במקור מתח חילופין . האם עובר זרם דרך הנגד R ) המפסק סגור ( ? ג . הסבירו . המעגל המתואר בתרשים מכיל מדי - זרם אידיאליים, מקור מתח ε שהתנגדותו זניחה, נגד משתנה R , . 30 r , r , טבעת מוליכה בעלת התנגדות ליחידת אורך λ ורדיוס 2 סליל בעל n כריכות למטר שרדיוס החתך שלו 1 A מראה קריאה קבועה ) ראו תרשים ( . המקיפה את הסליל . מד - הזרם 1 מהי עוצמת השדה המגנטי הנוצר בסליל ומה כיוונו ? א . מהו הכא”מ המושרה בטבעת המוליכה ? נמקו . ב . ברגע מסוים מתחיל הזרם לדעוך בקצב קבוע של ג . ] a [ A / s . מהו הכא”מ המושרה בטבעת המוליכה ? ] 1 [ מהו הזרם המושרה בטבעת המוליכה ) גודל וכיוון ( ? ] 2 [ פרק - 69 Fig M V R S R PA x y a פרק - 70 Fig A1 A 2 r 1 R _ + 359 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר