עמוד:354

ב . סוגרים את המפסק . מהו כיוונו של הזרם במוט CD ומהי עוצמתו ? ] 1 [ מהו כיוונו של הכוח החיצוני F שצריכים להפעיל כדי שהמוט ] 2 [ ימשיך לנוע במהירות קבועה ? הסבירו מדוע גודלו של הכוח קבוע וחשבו גודל זה . ] 3 [ ברגע 0 = t המוט AB נמצא במרחק ] m [ 1 מ - CD , כשהוא נע ג . ימינה במהירות והשדה המגנטי משתנה על פי הפונקציה ) המפסק נותר סגור, ראו תרשים ב ( . רשמו ביטוי לשטף המגנטי דרך המסגרת כפונקציה של הזמן . ] 1 [ רשמו ביטוי לכא"מ המושרה במסגרת כפונקציה של הזמן . ] 2 [ מהו גודלו ומה כיוונו של הזרם המושרה במסגרת ברגע ] t = 3 [ s ? נמקו . ] 3 [ מוט מוליך מחליק במהירות קבועה לאורך . 19 שני פסי מתכת מוליכים ומקבילים, הנטויים בזווית ° 53 = α ביחס למישור האופקי . המרחק בין הפסים הוא ] L = 0 . 8 [ m , והם מחוברים ביניהם בקצותיהם העליונים על ידי תיל חסר התנגדות . ההתנגדות החשמלית של המוט Ω 2 = R . ברגע 0 = t נמצא המוט במרחק ] d = 1 [ m מהקצה העליון . כל המערכת מצויה בתוך שדה מגנטי אחיד, שעוצמתו ] B = 0 . 5 [ T וכיוונו כלפי מעלה ) במאונך למישור האופקי, ראו תרשים א ( . כתבו נוסחה לשטף המגנטי Φ התחום על ידי המוט א . ופסי המתכת, כפונקציה של הזמן . [ 1 ] מה גודלו של הכא”מ המושרה במעגל החשמלי, כאשר המוט נע במורד המישור המשופע ? ב . [ 2 ] מהי עוצמת הזרם המושרה ) גודל וכיוון ( במוט ? מהו הכוח ) גודל וכיוון ( שמפעיל השדה המגנטי על המוט הנע ? ג . משנים את כיוון השדה המגנטי בלבד, כך שכיוונו ד . החדש בניצב למישור המשופע ) ראו תרשים ב ( . האם מהירות תנועת המוט תהיה גדולה, קטנה או ] 1 [ שווה לזו שהייתה לו כשהוא נע במהירות קבועה ? נמקו . האם השטף המגנטי, התחום על ידי המוט ופסי ] 2 [ המתכת כפונקציה של הזמן, גדול, קטן או שווה לזה שהתקבל כשהשדה היה במאונך למישור האופקי ? נמקו . B AC D v 1 [ m ] פרק - 56 - 55 Fig תרשים א B תרשים ב L α d B α d 354 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר