עמוד:353

מוט מוליך שאורכו L , מסתו M והתנגדותו החשמלית R , מונח על מסילה אופקית חלקה העשויה אף היא . 17 מחומר מוליך . בין שני חלקי המסילה מחובר תיל מוליך שהתנגדותו זניחה . המוט קשור באמצעות חוט אל גוף שמסתו m . החוט מחליק ללא חיכוך על גלגלת קטנה האחוזה בציר מבודד ) ראו תרשים א ( . כל המתקן מצוי באזור שבו שורר שדה מגנטי אחיד, שעוצמתו B וכיוונו כמתואר בתרשים . הניחו כי המערכת משוחררת ממנוחה והזניחו את כוחות החיכוך ואת התנגדות התילים והמסילה . פרק - 52 Fig m m B M B Q M תרשים בתרשים Pא פרק - 53 Fig B AC D S v מהו כיוון הזרם המושרה במוט ? נמקו . א . תארו במילים את תנועת המוט ) מבחינת מהירות ותאוצה ( . ב . חשבו את המהירות המרבית שאליה יגיע המוט . ג . במקום התיל המוליך מחברים בקצות המסילה מקור מתח ε שהתנגדותו הפנימית זניחה ) ראו תרשים ב ( . כאשר משחררים את המערכת ממנוחה מתברר שהמוט PQ לא זז . מהו הכא”מ ε של מקור המתח ? ד . החוט המחבר את המשקולת אל המוט נקרע ) כאשר הכא”מ ε מחובר ( . ה . לאיזה כיוון ינוע המוט ומה תהיה תאוצתו ההתחלתית ? ] 1 [ לאיזו מהירות סופית יגיע המוט ? ] 2 [ מוט AB נע ללא חיכוך לאורכן של שתי מסילות מוליכות המחוברות . 18 על ידי תיל מוליך CD . המוט, שאורכו ] L = 0 . 5 [ m והתנגדותו Ω 4 = R , נע ימינה במהירות קבועה שגודלה . המערכת נמצאת באזור שבו שורר שדה מגנטי אחיד שעוצמתו ] B = 0 . 4 [ T וכיוונו החוצה . הזניחו את התנגדויות המסילות והתיל . במצב המתואר בתרשים כש המפסק פתוח : א . האם נוצר כא”מ מושרה בין קצות המוט AB ? נמקו . ] 1 [ האם נוצר זרם מושרה ? אם כן - ציינו את כיוונו . אם לא - נמקו . ] 2 [ 353 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר