עמוד:349

על גבי תיל מוליך ECDF המכופף בזוויות ישרות נע מוט מוליך AB , כך . 10 שנוצרת מסגרת מלבנית מוליכה ACDB . המסגרת נמצאת בשדה מגנטי אחיד שעוצמתו ] B = 4 [ T וכיוונו ניצב למישור המסגרת "לתוך הדף" . המוט AB נע בתאוצה קבועה של בכיוון שמאלה, כשבתחילת תנועתו הוא צמוד ל - CD . אורך המוט הוא ] L = 1 [ m ) ראו תרשים א ( . כתבו ביטוי למתח המושרה במערכת כפונקציה של הזמן t . א . חשבו את עוצמת הזרם הרגעית כעבור 2 שניות מתחילת התנועה, כאשרב . ההתנגדות ליחידת אורך של המסגרת ושל המוט היא . בין E ל - F מחברים מוליך זהה לזה שמחובר בין C ל - D ) עם אותה התנגדות ליחידת אורך ( ומתקבלת מסגרת מלבנית CDFE , שאורכה ] CE = DF = 10 [ m . משחררים שוב את המוט מ - CD באותה התאוצה בכיוון שמאלה . ציינו את כיוון הזרמים דרך AB , דרך CD ודרך EF . ג . חשבו את עוצמת הזרם הרגעית העוברת דרך המוט AB כעבור 2 שניות ד . מתחילת התנועה . מוט מוליך שהתנגדותו R , אורכו L ומסתו . 11 m מורם כלפי מעלה בתאוצה קבועה על ידי כוח חיצוני F . המוט נמצא במגע עם תיל מתכתי ארוך מאוד וחסר התנגדות, שקופל בזווית ישרה בנקודות A ו - B . המערכת מוצבת במישור אנכי, ושדה מגנטי אופקי אחיד B פועל בניצב למישור זה, כמתואר בתרשים א . נתונים : ] m = 0 . 4 [ kg ] , L = 0 . 8 [ m , B = 1 . 2 [ T ] , R = 2 Ω . גרף הכא”מ המושרה הנוצר במוט כפונקציה של הזמן מתואר בתרשים ב . חשבו את מהירות המוט ואת תאוצתו ברגע ] t = 2 [ s . א . האם הכוח הגורר F גדל, קטן או אינו משתנה במהלך תנועת המוט בתאוצה קבועה כלפי מעלה ? נמקו . ב . סרטטו את הכוחות הפועלים על המוט . רשמו את משוואת התנועה ומצאו את ערכו של F ברגע ] t = 2 [ s . ג . מהי עוצמת הזרם ומהו כיוונו ברגע ] t = 2 [ s ? ד . קבעו ונמקו איזה מהמשפטים הבאים מתאר נכון את מה שיתרחש כאשר הכוח F יחדל לפעול : ה . הזרם יקטן עד שיתאפס ואחר כך לא יזרום זרם . ] 1 [ הזרם יקטן עד שיתאפס ואחר כך יזרום בכיוון ההפוך . ] 2 [ לא יזרום זרם דרך המוט . ] 3 [ עוצמת הזרם לא תשתנה . ] 4 [ פרק - 45 Fig תרשים בתרשים א 8 4 ] t [ s 2 1 V ] F [ ε L = 1 [ m ] B A E F C D a תרשים א B A E F C D a תרשים ב ] L = 1 [ m B E FD a B A E F C D a תרשים ב 349 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר