עמוד:342

דוגמה מספר ( 7 ) N נתונה סילונית שאורכה L ורדיוס החתך שלה a . הסילונית מורכבת מ - 1 כריכות המבודדות זו מזו . את הסילונית מחברים למעגל חשמלי שמכיל : מקור R ומפסק M . סביב הסילונית נמצא סליל משני, שמספר מתח V , נגד משתנה S N וקצותיו מחוברים לנגד R ) ראו תרשים ( . כריכותיו 2 עבור המקרים הבאים, ציינו והסבירו מהו כיוון הזרם המושרה שעובר דרך א . הנגד R ) או ( : תוך כדי סגירת המפסק M . ] 1 [ כאשר המפסק M סגור, תוך כדי הזזת הגררה A לכיוון נקודה P . ] 2 [ כאשר סוגרים את Mקספמה , הזרם במעגל הראשוני מגיע לערך של ] A [ 4 . 0 בפרק זמן של ב . L = 30 [ cm ] , N , N , כאשר נתונים : ] a = 3 [ cm , 30 = 2 חשבו את הערך הממוצע של הזרם המושרה בסליל 2 R = 6 Ω , N . 600 = 1 מחליפים את מקור המתח הישר במקור מתח חילופין . האם עובר זרם דרך הנגד R ) המפסק סגור ( ? הסבירו . ג . פתרון דוגמה מספר ( 7 ) [ 1 ] סגירת המפסק M גורמת לעליית הזרם בסילונית ; כתוצאה מכך נבנה בסילונית שטף מגנטי שמאלה, א . הגורם לכך שבסליל המשני ייווצר ) לפי חוק לנץ ( זרם בעל שטף מגנטי ימינה, לכן הזרם בנגד הוא בכיוון . [ 2 ] הזזת המגע ימינה תגרום להגדלת ההתנגדות, וכתוצאה מכך להקטנת הזרם בסילונית ) מצב הפוך למקרה הקודם ( ; כתוצאה מכך נבנה בסילונית שטף מגנטי ימינה, הגורם לכך שבסליל המשני ייווצר ) לפי חוק לנץ ( זרם בעל שטף שמאלה, לכן הזרם בנגד הוא בכיוון . נמצא תחילה את שינוי השטף בסליל המשני : ב . השדה המגנטי הוא של סילונית ארוכה, לכן : נציב בביטוי לשינוי בשטף בסליל המשני : בסליל המשני נוצר זרם מושרה עקב הכא”מ המושרה, השווה בגודלו לקצב שינוי השטף : עוצמת הזרם בסילונית משתנה והשטף המגנטי משתנה, ולכן נוצר כא”מ מושרה בסליל המשני, הגורם לזרם ג . דרך הנגד . M V RS N2 R P A x y a N1 19 - מתמורכבילוניתסה . a הורדיוס החתך Lלש השאורכילוניתסנהנתו N 1 מכיל : שמחברים למעגל חשמליילוניתמזו . את הסמבודדות זוהכריכות , נגד Vהנתשמ מקור מתח נמצא סליל ילונית . סביב S Rקספמו Mסה משני, שמספר כריכותיו תרשים ( . ו ) Rאר וקצותיו מחוברים Nדגנל 2 כיוון הזרם המושרהמהווהסבירונוצייעבור המקרים הבאים, . א : (  y x או  R ) x y שעובר דרך הנגד . M תוך כדי סגירת המפסק [ 1 ] . Aהדוקנ ןוויכלP גררהסגור, תוך כדי הזזת Mה כאשר המפסק [ 2 ] 3 בפרק זמן של 4 . 0 [ A ] , הזרם במעגל הראשוני מגיע לערך Mלש כאשר סוגרים את המפסק . ב  s ] t [ 10 2 .    את הערך הממוצע של הזרם המושרה בסלילוחשב = 006 , ] L = 30 [ cm נתונים : , N, ] cm [ 3 = a , 2 Nרשאכ 1 = 03 N,  6 = R . 2 . וריהסב ) המפסק סגור ( ? R מחליפים את מקור המתח הישר במקור מתח חילופין . האם עובר זרם דרך הנגד . ג ( 7דוגמה מספר ) פתרון ; כתוצאה מכך נבנה בסילונית שטף מגנטי שמאלה, הגורםבסילוניתגורמת לעליית Mםרזה סגירת המפסק [ 1 ] . א .  x y שטף מגנטי ימינה, לכן הזרם בנגד הוא בכיווןזרם בעל ( לפי חוק לנץ ) המשני ייווצרלכך שבסליל ) מצב הפוך למקרההזזת המגע ימינה תגרום להגדלת ההתנגדות, וכתוצאה מכך להקטנת הזרם בסילונית [ 2 ] זרם ( לפי חוק לנץ ) הגורם לכך שבסליל המשני ייווצר,מגנטי ימינההקודם ( ; כתוצאה מכך נבנה בסילונית שטף .  y x אלה, לכן הזרם בנגד הוא בכיווןשטף שמבעל חילה את שינוי השטף בסליל המשני : נמצא ת . ב 2 ) ( 2 ) 0 ( 2 2 2 2 2 ) 0 ( 2 ) ( 2 2 0 0 t T t t Tt NBA NBr NBr                          NI 1 0 1 לכן : ,השדה המגנטי הוא של סילונית Bהכורא L    1 0 21 נציב בביטוי לשינוי בשטף בסליל המשני : NI 2 2 Nr L          בסליל המשני נוצר זרם מושרה עקב הכא"מ המושרה, השווה בגודלו לקצב שינוי השטף : 2 7 2 2 12 0 1 32 03 . 0 4 . 0 30 600 10 4 1 3 ] mA [ 1 . 7 ] [ 10 1 . 7 NNIr 3 . 0 10 2 6 RRt Rt L     IA                            לזרם דרךהגורם,סליל המשניבוצמת הזרם בסילונית משתנה והשטף המגנטי משתנה, ולכן נוצר כא"מ מושרהע . ג הנגד . : השראה מגנטית וחוק לנץ 18 פרקספר תרגילים חשמל ומגנטיות לכיתה י"ב 19 7דוגמה - מתמורכבילוניתסה . a הורדיוס החתך Lלש השאורכילוניתסנהנתו N 1 מכיל : שמחברים למעגל חשמליילוניתמזו . את הסמבודדות זוהכריכות , נגד Vהנתשמ מקור מתח נמצא סליל ילונית . סביב S Rקספמו Mסה משני, שמספר כריכותיו תרשים ( . ו ) Rאר וקצותיו מחוברים Nדגנל 2 כיוון הזרם המושרהמהווהסבירונוצייעבור המקרים הבאים, . א : (  y x או  R ) x y שעובר דרך הנגד . M תוך כדי סגירת המפסק [ 1 ] . Aהדוקנ ןוויכלP גררהסגור, תוך כדי הזזת Mה כאשר המפסק [ 2 ] 3 בפרק זמן של 4 . 0 [ A ] , הזרם במעגל הראשוני מגיע לערך Mלש כאשר סוגרים את המפסק . ב  s ] t [ 10 2 .    את הערך הממוצע של הזרם המושרה בסלילוחשב = 006 , ] L = 30 [ cm נתונים : , N, ] cm [ 3 = a , 2 Nרשאכ 1 = 03 N,  6 = R . 2 . וריהסב ) המפסק סגור ( ? R מחליפים את מקור המתח הישר במקור מתח חילופין . האם עובר זרם דרך הנגד . ג ( 7דוגמה מספר ) פתרון ; כתוצאה מכך נבנה בסילונית שטף מגנטי שמאלה, הגורםבסילוניתגורמת לעליית Mםרזה סגירת המפסק [ 1 ] . א .  x y שטף מגנטי ימינה, לכן הזרם בנגד הוא בכיווןזרם בעל ( לפי חוק לנץ ) המשני ייווצרלכך שבסליל ) מצב הפוך למקרההזזת המגע ימינה תגרום להגדלת ההתנגדות, וכתוצאה מכך להקטנת הזרם בסילונית [ 2 ] זרם ( לפי חוק לנץ ) הגורם לכך שבסליל המשני ייווצר,מגנטי ימינההקודם ( ; כתוצאה מכך נבנה בסילונית שטף .  y x אלה, לכן הזרם בנגד הוא בכיווןשטף שמבעל חילה את שינוי השטף בסליל המשני : נמצא ת . ב 2 ) ( 2 ) 0 ( 2 2 2 2 2 ) 0 ( 2 ) ( 2 2 0 0 t T t t Tt NBA NBr NBr                          NI 1 0 1 לכן : ,השדה המגנטי הוא של סילונית ארוכה B L    1 0 21 נציב בביטוי לשינוי בשטף בסליל המשני : NI 2 2 Nr L          בסליל המשני נוצר זרם מושרה עקב הכא"מ המושרה, השווה בגודלו לקצב שינוי השטף : 2 7 2 2 12 0 1 32 03 . 0 4 . 0 30 600 10 4 1 3 ] mA [ 1 . 7 ] [ 10 1 . 7 NNIr 3 . 0 10 2 6 RRt Rt L     IA                            לזרם דרךהגורם,סליל המשניבוצמת הזרם בסילונית משתנה והשטף המגנטי משתנה, ולכן נוצר כא"מ מושרהע . ג הנגד . 19 מכיל : שמחברים למעגל חשמליילוניתמזו . את הסמבודדות זוהכריכות , נגד Vהנתשמ מקור מתח נמצא סליל ילונית . סביב S Rקספמו Mסה משני, שמספר כריכותיו תרשים ( . ו ) Rאר וקצותיו מחוברים Nדגנל 2 כיוון הזרם המושרהמהווהסבירונוצייעבור המקרים הבאים, . א : (  y x או  R ) x y שעובר דרך הנגד . M תוך כדי סגירת המפסק [ 1 ] . Aהדוקנ ןוויכלP גררהסגור, תוך כדי הזזת Mה כאשר המפסק [ 2 ] 3 בפרק זמן של 4 . 0 [ A ] , הזרם במעגל הראשוני מגיע לערך Mלש כאשר סוגרים את המפסק . ב  s ] t [ 10 2 .    את הערך הממוצע של הזרם המושרה בסלילוחשב = 006 , ] L = 30 [ cm נתונים : , N, ] cm [ 3 = a , 2 Nרשאכ 1 = 03 N,  6 = R . 2 . וריהסב ) המפסק סגור ( ? R מחליפים את מקור המתח הישר במקור מתח חילופין . האם עובר זרם דרך הנגד . ג ( 7דוגמה מספר ) פתרון ; כתוצאה מכך נבנה בסילונית שטף מגנטי שמאלה, הגורםבסילוניתגורמת לעליית Mםרזה סגירת המפסק [ 1 ] . א .  x y שטף מגנטי ימינה, לכן הזרם בנגד הוא בכיווןזרם בעל ( לפי חוק לנץ ) המשני ייווצרלכך שבסליל ) מצב הפוך למקרההזזת המגע ימינה תגרום להגדלת ההתנגדות, וכתוצאה מכך להקטנת הזרם בסילונית [ 2 ] זרם ( לפי חוק לנץ ) הגורם לכך שבסליל המשני ייווצר,מגנטי ימינההקודם ( ; כתוצאה מכך נבנה בסילונית שטף .  y x אלה, לכן הזרם בנגד הוא בכיווןשטף שמבעל חילה את שינוי השטף בסליל המשני : נמצא ת . ב 2 ) ( 2 ) 0 ( 2 2 2 2 2 ) 0 ( 2 ) ( 2 2 0 0 t T t t Tt NBA NBr NBr                          NI 1 0 1 לכן : ,השדה המגנטי הוא של סילונית Bהכורא L    1 0 21 נציב בביטוי לשינוי בשטף בסליל המשני : NI 2 2 Nr L          בסליל המשני נוצר זרם מושרה עקב הכא"מ המושרה, השווה בגודלו לקצב שינוי השטף : 2 7 2 2 12 0 1 32 03 . 0 4 . 0 30 600 10 4 1 3 ] mA [ 1 . 7 ] [ 10 1 . 7 NNIr 3 . 0 10 2 6 RRt Rt L     IA                            לזרם דרךהגורם,סליל המשניבוצמת הזרם בסילונית משתנה והשטף המגנטי משתנה, ולכן נוצר כא"מ מושרהע . הנגד . 342 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר