עמוד:340

פתרון דוגמה מספר ( 5 ) כדי שעוצמת הזרם במוט הימני תהיה אפס, נדרש ששני א . המוטות ינועו באותה המהירות, ואז הכא”מ המושרה יהיה שווה בשניהם . לכן על המוט הימני לנוע שמאלה במהירות שגודלה . ב . נחשב את גודל הכוח : ] 2 [ דוגמה מספר ( 5 ) לאורכן של שתי מסילות מוליכות ארוכות מאד ומקבילות AB ו - CD , נעים ללא חיכוך שני מוטות מוליכים, כך שהם ניצבים למסילות . אורך כל מוט L והתנגדותו R . כל המערכת נמצאת בשדה מגנטי אחיד B , שכיוונו ניצב למישור ABCD ) ראו תרשים ( . נתונים : ] R = 2 Ω , B = 3 [ T ] , L = 0 . 8 [ m . v ) גודל וכיוון ( . עבור כל אחד מהמקרים המתוארים ) א - ג ( , מצאו את מהירות המוט הימני 1 המוט השמאלי נע שמאלה במהירות קבועה של ובמוט לא זורם זרם ) תרשים א ( . א . המוט השמאלי נע ימינה במהירות של וזורם בו זרם של ] A [ 2 נגד כיוון השעון ) תרשים ב ( . ב . המוט השמאלי נע ימינה במהירות קבועה וזורם בו זרם של ] A [ 2 בכיוון השעון ) תרשים ג ( . ג . R r ’ ε ε I = 0 v F B פרק - 22 Fig v 1 v 1 v 2 Iv 1 v 2 v 2 I תרשים 3 תרשים 2 תרשים 1 פרק - 22 Fig v 1 v 2 v 2 I תרשים 2 תרשים 1 פרק - 22 Fig v 1 v 1 v 2 Iv 1 v 2 I תרשים גתרשים בתרשים א תרשים 3 תרשים 2 AAA CCC BBB DDD פרק - 23 Fig ε ε 12 I = 0 F B F B ε ε 12 I F B F B I v v 1 2 v v 2 1 RR RR פרק - 23 Fig ε ε 12 I = 0 F B F B ε ε 12 I F B F B I v v 1 2 v v 2 1 RR RR 340 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר