עמוד:333

ג . כאשר המסגרת יוצאת מתוך אזור השדה המגנטי ) תרשים ו ( , השטף המגנטי דרך המסגרת הולך וקטן . לכן על פי חוק לנץ, הזרם המושרה בכריכה יוצר שדה מגנטי מושרה B' שכיוונו פנימה בכיוון השדה המגנטי החיצוני B . לפיכך, כיוון הזרם המושרה על פי כלל יד ימין הוא בכיוון סיבוב מחוגי השעון ) תרשים ז ( . ניתן לאמת תוצאה זו באמצעות כוח לורנץ הפועל על האלקטרונים . כאשר הצלע AB יוצאת מתוך אזור השדה המגנטי B , פועל על האלקטרונים כוח לורנץ, שעל פי כלל היד הימנית כיוונו כלפי מטה . כך מתקבל המעגל השקול המתואר בתרשים ח . כלומר, הזרם I' יוצר שדה מגנטי כזה, שבתוך הלולאה כיוונו פנימה . 14 Fig ε תרשים ח , I I , פרק - 13 Fig I , I , CA v DB BB CA v DB תרשים זתרשים ו ניתוח מצב של קירוב והרחקת מגנט ביחס לכריכה המשולבת במעגל חשמלי ננתח כעת מצב שבו השטף המגנטי משתנה שלא כתוצאה מתנועת מוליך בשדה קבוע, אלא כתוצאה משינוי בזמן של השדה המגנטי, ללא תנועה של המוליך בתוכו . כאשר מניעים את המגנט כך ש הקוטב הצפוני שלו מכוון לעבר הכריכה , השטף המגנטי גדל . לכן נוצר בכריכה כא"מ מושרה הגורם לזרם מושרה, המוביל ליצירת שדה מגנטי מושרה B' שכיוונו בתוך הכריכה הפוך לכיוון השדה המגנטי החיצוני B ) תרשים א ( . כאשר מרחיקים את המגנט מהכריכה - השטף קטֵן . לכן בכריכה נוצר זרם מושרה כזה שגורם ליצירת שדה מגנטי מושרה B' שכיוונו בתוך הכריכה זהה לכיוון השדה החיצוני B ) תרשים ב ( . שימו לב : הצבת המגנט באזור הכריכה כך שהקוטב הדרומי שלו מכוון לכיוון הכריכה, תגרום להיווצרות שדה מגנטי חיצוני שכיוונו הפוך . הניתוח במצב זה נותן תוצאות זהות : קירוב המגנט גורם לשדה מגנטי מושרה בכיוון הפוך לשדה החיצוני ) תרשים ג ( , הרחקת המגנט גורמת לשדה מגנטי מושרה בכיוון זהה לכיוון השדה החיצוני ) תרשים ד ( . בכל הדוגמאות ניתן לקבוע את כיוון הזרם המושרה על פי כלל יד ימין . פרק - 15 Fig תרשים א תרשים ב תרשים ג תרשים ד B B‘ v B B‘ I‘ v I‘ B B‘ v v I‘ B B‘ I‘ פרק - 15 Fig תרשים א תרשים ב B B‘ v I‘ v B B‘ I‘ פרק - 15 Fig תרשים א תרשים ב תרשים ג v תרשים ד I‘ v I‘ B B‘ v v I‘ B B‘ I‘ פרק - 15 Fig תרשים א תרשים ב תרשים ג תרשים ד B B‘ v B B‘ I‘ v I‘ B B‘ v v I‘ B B‘ I‘ תרשים בתרשים א תרשים דתרשים ג 333 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר