עמוד:320

בתרשים מוצג תיל AB שאורכו ] L = 0 . 5 [ m ומסתו . 6 ] m = 200 [ gr . התיל חופשי לנוע מעלה ומטה ללא חיכוך . עוצמת השדה המגנטי היא ] B = 0 . 6 [ T . מהו הזרם ) גודל וכיוון ( שצריך לזרום בתיל כדי א . שהתיל יישאר במקום ? מהו הזרם ) גודל וכיוון ) שצריך לזרום בתיל כדי ב . שהתיל ינוע בתאוצה שגודלה : כלפי מעלה ? ] 1 [ כלפי מטה ? ] 2 [ בתרשים מוצג תיל AB שאורכו ] L = 0 . 8 [ m ומסתו m , המצוי בשדה . 7 מגנטי אחיד שעוצמתו ] B = 2 [ T וכיוונו פנימה לתוך הדף . התיל תלוי על מוט בשני חוטים . כאשר בתיל זורם זרם בכיוון ימינה, המתיחות בכל אחד מהחוטים היא . מהי מסתו של התיל ? א . מה תהיה המתיחות בכל אחד מהחוטים, אם אותה עוצמת זרם ב . תזרום בכיוון שמאלה ) במקום ימינה ( ? מהו הזרם המינימלי ) גודל וכיוון ( שיגרום לכך שמתיחות החוטים ג . תתאפס ? מתיל מוליך הורכבה מסגרת ריבועית, שאורך כל צלע שלה ] a = 2 [ m והתנגדות . 8 כל אחת מצלעותיהΩ 10 = R . המסגרת נמצאת בשדה מגנטי אחיד שעוצמתו ] B = 0 . 6 [ T . בנקודה P שנמצאת במרכז ABעלצה מוזרם למסגרת זרם שעוצמתו ] I = 30 [ A . מהי ההתנגדות השקולה של המסגרת בין הנקודות P ו - Q ? א . מהו הזרם בכל ענף של המסגרת ? ב . מהו הכוח המגנטי השקול ) גודל וכיוון ( הפועל על המסגרת ? ג . B B A פרק - 45 Fig AB B פרק - I Fig 46 AB CD P Q I I 320 פרק 17 יישומי כוח לורנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר