עמוד:316

דוגמה מספר ( 7 ) בתוך שדה מגנטי אחיד שעוצמתו ] B = 0 . 8 [ T נמצאת הצלע התחתונה של מסגרת ריבועית, שאורך צלעה ] L = 10 [ cm ומסתה ] m = 30 [ gr . הצלע התחתונה של המסגרת מאונכת לקווי השדה המגנטי שיוצר המגנט . המסגרת תלויה בצד השמאלי של מאזניים שווי זרועות ומאוזנים, כשעל צדם הימני מונחת משקולת . במסגרת הריבועית זורם זרם שעוצמתו ] A [ 75 . 0 וכיוונו כמתואר בתרשים . א . מהו כיוון השדה המגנטי ) שיוצר המגנט ( , אם ידוע שהכוח המגנטי פועל בכיוון כוח הכבידה ? נמקו . ב . מהי קוטביות המגנט ? האם X הוא קוטב מגנטי צפוני או דרומי ? ג . חשבו את משקל המשקולת המונחת על הזרוע הימנית של המאזניים . ד . חשבו את משקל המשקולת שיש להניח על הזרוע הימנית של המאזניים, כדי שהמאזניים יהיו מאוזנים במצב שבו הופכים את כיוון הזרם . ה . חשבו את משקל המשקולת שיש להניח על הזרוע הימנית של המאזניים, כדי שהמאזניים יהיו מאוזנים כאשר : [ 1 ] מסובבים את המסגרת ב - ° 90 סביב הציר האנכי ביחס למצבה ההתחלתי . [ 2 ] מסובבים את המסגרת ב - ° 30 סביב הציר האנכי ביחס למצבה ההתחלתי . [ 3 ] הופכים את כיוון השדה המגנטי על ידי החלפת המיקום בין קוטבי המגנט . פתרון דוגמה מספר ( 7 ) א . כיוון השדה המגנטי הוא מ - X ל - Y על פי כלל יד ימין . ב . צד המגנט המסומן X הוא קוטב צפוני ) כיוון השדה המגנטי הוא מקוטב צפוני לקוטב דרומי ( . ג . משקל המשקולת מאזן את מתיחות החוט . נמצא את המתיחות על פי ניתוח הכוחות הפועלים על המסגרת : ד . כאשר הופכים את כיוון הזרם, כיוון הכוח המגנטי מתהפך ומכאן : ה . [ 1 ] הכוח המגנטי מתאפס כי כיוון הזרם הוא בכיוון השדה המגנטי . [ 2 ] כאשר מסובבים את המסגרת ב - ° 30 : [ 3 ] כאשר הופכים את כיוון השדה המגנטי, כיוון הכוח המגנטי מתהפך ומכאן : I I LYX פרק - 36 - 35 Fig מבט על B F I B B F I I mg FB T O 60 פרק - 36 - 35 Fig מבט על B F I F B B F I I mg FB T O 60 פרק - 36 - 35 Fig מבט על B F I B F I B B F I I mg FB T O 60 316 פרק 17 יישומי כוח לורנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר