עמוד:324

בתיל מוליך, שהתנגדותו ליחידת אורך , הורכבה . 16 המסגרת המתוארת בתרשים : ריבוע שאורך צלעו ואלכסונו . המערכת נמצאת בשדה מגנטי אחיד שעוצמתו ] B = 0 . 5 [ T , המכוון ימינה . בנקודה A מוזרם אל תוך המסגרת זרם . מהי ההתנגדות השקולה של המסגרת בין הנקודות A ו - D ? א . מהו הזרם בכל ענף של המסגרת ? ב . מהו הכוח המגנטי השקול ) גודל וכיוון ( הפועל על המסגרת ? ג . בתוך שדה מגנטי אחיד שעוצמתו ] B = 2 [ T , נמצאת הצלע התחתונה של . 17 מסגרת ריבועית שאורך צלעה ] L = 20 [ cm ומסתה ] m = 80 [ gr . צלע המסגרת מאונכת לקווי השדה המגנטי שיוצר המגנט . המסגרת תלויה בצד השמאלי של מאזניים שווי זרועות כשהם מאוזנים , כאשר על צדם הימני מונחת משקולת ] M = 0 . 05 [ kg . במסגרת הריבועית זורם זרם שעוצמתו I וכיוונו מ - B ל - A , כמתואר בתרשים . מהו גודל וכיוון הכוח המגנטי הפועל על התיל ? נמקו . א . מהו כיוון השדה המגנטי שיוצר המגנט ? ב . חשבו את עוצמת הזרם החשמלי העובר דרך התיל . ג . חשבו את משקל המשקולת שיש להוסיף לזרוע הימנית של המאזניים, ד . כדי שהמאזניים יהיו מאוזנים כאשר הופכים את כיוון הזרם . מסובבים את המסגרת ב - ° 90 סביב הציר האנכי ביחס למצבה ההתחלתי . כדי שהמאזניים יהיו מאוזנים, ה . האם יש להוסיף משקולת ל - M או להניח במקומה משקולת קטנה יותר ? נמקו . תיל שמסתו ] m = 50 [ gr ואורכו ] L = 0 . 8 [ m תלוי על שני קפיצים קלים . 18 וזהים . כתוצאה מכך מתארך כל אחד מהקפיצים ב - ] cm [ 2 . באזור שבו נמצאת המערכת פועל שדה מגנטי אחיד שעוצמתו ] B = 0 . 4 [ T וכיוונו אל מחוץ לדף . מה צריכה להיות עוצמת הזרם I ומה כיוונו ) מ - A ל - B או מ - B א . ל - A ( על מנת שהקפיצים יהיו רפויים ? נמקו . מה צריכה להיות עוצמת הזרם I ומה כיוונו ) מ - A ל - B או מ - B ב . ל - A ( על מנת שכל אחד מהקפיצים יתארך ב - ] cm [ 4 ביחס למצבו הרפוי ? נמקו . מה צריכה להיות עוצמת הזרם I ומה כיוונו ) מ - A ל - B או מ - B ל - A ( על מנת שכל אחד מהקפיצים ג . יתארך ב - ] cm [ 1 ביחס למצבו הרפוי ? נמקו . I I A CB B D a a a a → פרק - 55 Fig B I LA M y x פרק - 56 Fig AB 324 פרק 17 יישומי כוח לורנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר