עמוד:244

R , . 8 במעגל המתואר בתרשים נתונים ] C = 4 [ µF , Ω 3 = 1 R . הכא"מ של מקור המתח ] V [ 12 = ε . Ω 6 = 2 כאשר המפסק S סגור : א . מהם הזרמים ( גודל וכיוון ) העוברים בנגדים ? ] 1 [ V ? ] 2 [ מהו המתח AB כאשר המפסק S פתוח : ב . מהם הזרמים ( גודל וכיוון ) העוברים בנגדים ? ] 1 [ מהו המתח, מהו המטען ומהי האנרגיה של הקבל ? ] 2 [ R , . 9 במעגל המתואר בתרשים נתונים : Ω 20 = 1 C , µF ] 2 = 20 [ µF ] , C3 = 20 [ µF ] , C [ 10 = 1 R . הכא"מ של מקור המתח ] V [ 40 = ε . Ω 20 = 2 חשבו את : V . א . AC , VAB , V המתחים : CB המטען על כל קבל לאחר זמן רב . ב . המעגל החשמלי המתואר בתרשים כולל : מקור מתח . 10 בעל כא"מ ] V [ 24 = ɛ , שלושה נגדים שהתנגדותם R , קבל שקיבולו ] C = 3000 [ µF , R1 = R = 2Ω 5000 = 3 S . S ו - 2 אמפרמטר A , וולטמטר V ושני מפסקים 1 מבצעים בזו אחר זו שלוש פעולות : S נשאר פתוח ) . א . S ( המפסק 2 סוגרים את המפסק 1 מה מורים האמפרמטר והוולטמטר ? הסבירו . S נשאר סגור ) . ב . S ( המפסק 1 סוגרים את המפסק 2 מה מורים האמפרמטר והוולטמטר ? הסבירו . S נשאר סגור ) . ג . S ( המפסק 2 פותחים את המפסק 1 מה מורים האמפרמטר והוולטמטר בזמנים : 0 = t t = 150 [ s ] , t = 30 [ s ] , t = 60 [ s ] , ) S ? ( רגע פתיחת המפסק 1 סרטטו גרף של המתח על הקבל כפונקציה של הזמן, וגרף של הזרם כפונקציה של הזמן עבור הנתונים ד . שבסעיף ג . ε C A B R2 S R1 ε C B A R2 C1 C2 C3 R1 ε C R1 S1 S2 R2 V A R3 244 פרק 14 מעגלי RC , טעינה ופריקה של קבלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר