עמוד:204

עבור המעגל החשמלי המתואר בתרשים : . 7 חשבו את המתח בין הנקודות A ו - B . א . מצאו את מתח ההדקים על פני כל אחד ממקורות המתח . ב . עבור המעגל החשמלי המתואר בתרשים : . 8 חשבו את המתח בין הנקודות A ו - B . א . מצאו את מתח ההדקים על פני כל אחד ב . ממקורות המתח . נתון המעגל החשמלי הבא, שבו ההתנגדויות . 9 הפנימיות של מקורות המתח זניחות . R . א . חשבו את הזרם דרך הנגד 3 R כאשר מקור ב . חשבו את הזרם דרך הנגד 3 ε מקוצר . המתח 1 R כאשר מקור ג . חשבו את הזרם דרך הנגד 3 ε מקוצר . המתח 2 כתבו מסקנה כוללת לגבי הזרם דרך רכיב מסוים, המחובר למעגל בעל מספר מקורות מתח . ד . במעגל החשמלי המתואר בתרשים, ההתנגדויות הפנימיות של . 10 מקורות המתח זניחות ונתונים R ו - ε . מהו הזרם דרך הנגדים שהתנגדויותיהם R 2 ו - R 3 ? א . V ? ב . מהו המתח AB מהו הכא"מ ' ε של מקור מתח, שאילו היה מחובר בטור ג . לנגד שהתנגדותו R 2 , היה גורם לכך שלא יזרום דרכו זרם ? ציינו מה כיוון הדקיו של מקור מתח זה . R R 3 B A R ε ε 3 R 2 V ] r 1 = 1 Ω [ 20 = 1 ε V ] r 2 = 2 Ω [ 8 = 2 ε R1 = 6 Ω R2 = 3 Ω B A V 8 = 3 ε r 3 = 3 Ω V r 2 = 2 Ω 16 = 2 ε V ] r 1 = 1 Ω [ 40 = 1 ε R3 = 3 Ω R2 = 2 Ω B R1 = 1 Ω A R4 = 4 Ω V ] ε 1 = 8 [ V ] R3 = 8 Ω R1 = 4 Ω [ 10 = 2 ε R2 = 6 Ω 204 פרק 12 מעגלים מורכבים וחוקי קירכהוף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר