עמוד:176

R , . 11 במעגל המתואר בתרשים מחוברים שלושה נגדים : Ω 12 = 1 R שערכו אינו ידוע . הכא"מ של מקור המתח ] V [ 36 = ε R ו - Ωx 24 = 2 והתנגדותו הפנימית אינה ידועה . הניחו שמד - המתח אידיאלי . כאשר המפסק S סגור, מד - המתח מורה ] V [ 16 , וכאשר המפסק S פתוח, מד - המתח מורה ] V [ 24 . מהו הפרש הפוטנציאלים בין הנקודות B ו - C כאשר המפסק א . סגור ? חשבו את : ב . ההתנגדות הפנימית של מקור המתח . ] 1 [ ] 2 [ R . ההתנגדות x מהו המתח בין הדקי המפסק S בכל אחד משני המצבים הבאים : ג . S פתוח ? ] 1 [ S סגור ? ] 2 [ הסבירו את תשובתכם . R בנגד אחר בעל התנגדות גדולה יותר . ד . במצב שבו המפסק S פתוח, מחליפים את הנגד 1 האם כתוצאה מכך : קריאת מד - המתח תגדל, תקטן, או לא תשתנה ? נמקו . ] 1 [ R יגדל, יקטן, או לא ישתנה ? נמקו . ] 2 [ המתח על הנגד 2 R , . 12 המעגל החשמלי שבאיור כולל מקור מתח שהכא"מ שלו ε והתנגדותו הפנימית r , נגד Ω 200 = 1 נגד משתנה שהתנגדותו Ω 500 - 0 = R ושלושה מתגים . כאשר כל המפסקים פתוחים, קריאת הוולטמטר היא א . ] V [ 36 . מהו הפרש הפוטנציאלים במצב זה בין הנקודות B ו - D , ובין הנקודות A ו - C ? נמקו . מה יהיה המתח בין הנקודות C ו - D כאשר רק המפסק ב . S סגור ? 1 S פתוח, ג . S סגורים ו - S3 ו - 1 כאשר המפסקים 2 האמפרמטר מורה זרם של ] A [ 1 . 0 . מהו המתח בין שתי הנקודות E ו - F ? ] 1 [ מהי ההתנגדות הפנימית r של הסוללה ? ] 2 [ S . חשבו מה תהיה הוראת מד - ד . סוגרים גם את המפסק 3 המתח ומד - הזרם במצבים הבאים : כאשר הגררה נמצאת במרכזו של הנגד המשתנה R . ] 1 [ כאשר מקטינים את ערכו של R ל - 0 . ] 2 [ כאשר מנתקים את הגררה מהנגד המשתנה . ] 3 [ V ] r = ? V [ 36 = ε RX C B R1 = 12 Ω R2 = 24 Ω S R A V ,r ε R1 EF AB S 2 S1 S 3 CD 176 פרק 10 כא”מ, מתח הדקים והתנגדות פנימית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר