עמוד:162

תרשים בתרשים א אילו היה התלמיד משתמש בתילים העשויים מאותו חומר אך בעלי אורך כפול מהתילים הקודמים, האם ה . שיפוע גרף ההתנגדות כפונקציה של "אחד חלקי שטח החתך" היה גדול מזה שסרטטתם בסעיף ב, קטן ממנו או שווה לו ? נמקו . ארבעה נגדים חוברו בשני אופנים . 8 למקור מתח של ] V [ 30 . ההתנגדויות של מקור המתח ושל מדי - הזרם ניתנות להזנחה, והתנגדות מדי - המתח היא גדולה מאוד . חשבו את ההתנגדות R אם א . ההתנגדות השקולה של הרשת המתוארת בתרשים א גדולה ב - Ω 20 מהתנגדות הרשת המתוארת בתרשים ב . מה הזרם שמורה כל אחדב . ממדי - הזרם ? מה המתח שמורה כל אחד ממדי - המתח ? ג . מנתקים מהמעגל המתואר בתרשים ב את מד - המתח ואת מד - הזרם . ד . A , כמתואר בתרשים ג . מחברים תיל מוליך שהתנגדותו זניחה ומד - זרם 3 A ? נמקו . ] 1 [ מה הזרם שמורה מד - הזרם 3 מה הזרם העובר דרך המקור ? נמקו . ] 2 [ ברשת החשמל הביתית מפעילים בו - בזמן שלושה צרכנים : מחשב שהתנגדותו . 9 Ω 100 , מצנם שהתנגדותו Ω 50 , ומזגן שהתנגדותו Ω 15 . שלושת הצרכנים מחוברים במקביל למקור מתח של ] V [ 220 . המעגל מוגן באמצעות נתיך, הניתך בזרם בעוצמה של ] A [ 25 . חשבו את עוצמת הזרם במעגל א . המתואר, וקבעו אם הנתיך יותך . מעוניינים לחבר נורה במקביל ב . לשלושת הצרכנים, כך שהזרם במעגל יהיה שווה לזרם המרבי שיכול לזרום בלי שהנתיך יותך . מה צריכה להיות התנגדות הנורה ? R מחובר לנגד משתנה שהתנגדותו . 10 צרכן שהתנגדותו Ω 10 = 3 Ω 60 = R בחיבור פוטנציומטרי, כמתואר בתרשים . R , א . R ו - 2 חשבו את התנגדויות קטעי הנגד המשתנה 1 אם בין הנקודות AB שורר מתח של ] V [ 20 . חשבו את הזרם העובר דרך מקור המתח . ב . ) רשת ( מקור מתח נתיך Ω 51Ω 001Ω 50 ] V [ 220 R1 R2 A B + V = 60 [ V ] R = 60 Ω - R3 = 10 Ω תרשים ג RR V = 30 [ V ] V1 R 2 R A1 2 תרשים 1 ] V = 30 [ V RR R 2 R 2 A3 תיל תרשים 3 ] V = 30 [ V RR V2 R 4 R 4 A2 תרשים 2 162 פרק 9 מעגלים חשמליים פשוטים : מעגל מעורב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר