עמוד:149

V S R1 R2 R3 ABCDE P V = 12 [ V ] R A בתרשים שלפניכם מוצג מעגל חשמלי, הכולל מקור מתח V , . 14 ,R R ו - Ω 8 = R3 ,Ω 40 = 2 שלושה נגדים שהתנגדויותיהם Ω 10 = 1 S . S ו - S3 ' 2 שלושה מתגים 1 S סגור . האם טענתו נכונה ? נמקו . א . תלמיד טען שהזרם המרבי האפשרי במעגל זה הוא כאשר רק המפסק 2 S סגור . האם טענתה ב . תלמידה טענה שהזרם המינימלי האפשרי במעגל זה הוא כאשר רק המפסק 2 נכונה ? נמקו . S פתוח, עוצמת הזרם דרך מקור המתח ג . S ומשאירים את המתג S3 ו - 2 כאשר סוגרים את שני המתגים 1 R . R ו - 2 היא ] A [ 4 . חשבו את מתח המקור ואת הזרם דרך הנגדים 1 S . האם הזרם העובר דרך מקור המתח יגדל, יקטן או לא ישתנה ? נמקו וחשבו את ד . סוגרים גם את המתג 3 ערכו . V S3 R3 = 8 Ω R2 = 40 Ω R1 = 10 Ω S2 S1 מקור מתח שהמתח שלו ] V = 12 [ V מחובר לנגד שהתנגדותו . 13 Ω 20 = R ולנגד משתנה AE שהתנגדותו המרבית Ω 20 . הנגדים מחוברים במקביל . הנקודות C , B ו - D מחלקות את הנגד המשתנה לארבעה קטעים שהתנגדותם שווה . מעבירים את המגע הנייד מ - D ל - C ואחר כך ל - B . א . האם הזרם שמראה מד ההתנגדות הזרם יגדל, יקטן או לא ישתנה ? הסבירו . מה יורה מד - הזרם כאשר נחבר את המגע הנייד P ל - B ? ב . מה יורה מד - הזרם כאשר נעביר את המגע הנייד לנקודה C ? ג . היכן יש למקם את המגע הנייד כדי שעוצמת הזרם במעגל ד . תהיה מינימלית ? חשבו עוצמה זו . במעגל החשמלי הבא נתונות ההתנגדויות והמתח : . 12 V = 8 [ V ] , R R1 = 40 Ω , R , Ω 10 = 2Ω 8 = 3 הזניחו את התנגדויות התילים ואת מקור המתח . מצאו את הזרם דרך כל אחד מהנגדים ודרך המקור : כאשר המפסק S פתוח . א . כאשר המפסק S סגור . ב . 149 פרק 8 מעגלים חשמליים פשוטים : טורי ומקבילי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר