עמוד:135

תילי נחושת שהתנגדותם Ω 6 . 0 לכל קילומטר משמשים קו להעברת אנרגיה חשמלית . דרך התילים זורם זרם . 8 שעוצמתו ] I = 28 [ A . בנקודה מסוימת לאורך התיל נמדד פוטנציאל של ] V [ 200 . מה הפוטנציאל במרחק ] km [ 10 מנקודה זו בכיוון הזרם ? א . מה הפוטנציאל במרחק ] km [ 10 מנקודה זו נגד כיוון הזרם ? ב . 8 - 01· 6 . 1 = ρ ) שרדיוסו ] r = 1 [ mm , . 9 מחברים למקור מתח ] V = 2 [ V פעם אחת תיל גלילי מכסף ( ] Ω·m [ ופעם שנייה תיל מלבני מכסף בעל שטח חתך של ] mm ] x2 [ mm [ 1 . אורך התיל בשני המקרים הוא ] L = 10 [ m . מהי התנגדות כל אחד מהתילים ? א . מהי עוצמת הזרם הזורם דרך כל אחד מהתילים ? ב . תלמידה רצתה למדוד את ההתנגדות של תיל מוליך ( תיל א ) . . 10 נתונה טבלה המתארת את הזרם כפונקציה של המתח על התיל : 92 . 581 . 141 . 781 . 380 . 00 ] I [ A V [ V ] 0246810 על פי הנתונים המוצגים בטבלה, סרטטו גרף המתאר את המתח כפונקציה של הזרם, וקבעו אם בתחום א . הנתונים בטבלה התיל מקיים את חוק אוהם . אם כן - חשבו את התנגדות התיל . אם לא - הסבירו מדוע . בהנחה שאורך התיל הוא ] L = 0 . 8 [ m והחתך שלו הוא עיגול בקוטר ] d = 0 . 4 [ mm , חשבו את ההתנגדות ב . הסגולית ρ של החומר שממנו עשוי התיל . בטאו את ההתנגדות הסגולית ביחידות m ∙ Ω . לתלמידה תיל נוסף ( תיל ב ) העשוי מאותו החומר שממנו עשוי תיל א, והוא זהה באורכו לתיל א, אך שטח החתך שלו גדול יותר . קבעו אם ההתנגדות של תיל ב קטנה מההתנגדות של תיל א, גדולה ממנה או שווה לה . הסבירו את ג . תשובתכם . הוסיפו במערכת הצירים של הגרף שסרטטתם בסעיף א גרף איכותי המתאים לתיל ב . ד . ] V = 2 [ V ] V = 2 [ V 135 פרק 7 התנגדות חשמלית וחוק אוהם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר