עמוד:127

לפניכם גרף המתאר את עוצמת הזרם החשמלי ( ביחידות מילי - אמפר mA ) כפונקציה של הזמן . . 5 לפניכם גרף המתאר את כמות המטען שעברה במוליך כתלות בזמן ( q ( t . . 6 העריכו את כמות המטען שעברה במוליך מרגע 0 = t עד א . רגע ] t = 100 [ s . מתי עברו במוליך יותר אלקטרונים : מרגע ] t = 10 [ s עד ב . רגע ] t = 20 [ s או מרגע ] t = 40 [ s עד רגע ] t = 50 [ s ? העריכו את ההפרש בין כמות המטען שעברה בזמנים אלו . מה הייתה עוצמת הזרם הממוצעת מרגע 0 = t עד רגע ג . ] t = 100 [ s ? ( * ) מהי מהירות הסחיפה של האלקטרונים במוליך, ד . 3 cm ישאם רדיוס התיל המוליך הוא ] mm [ 6 . 0 , ובכל n אלקטרונים חופשיים ? הניחו שבתיל זורם זרם 23 10 ∙ 5 = e קבוע, שעוצמתו שווה לזו שחושבה בסעיף הקודם . עבור כל אחת מהנקודות, ציינו האם הזרם חיובי, שלילי או א . אפס . האם הזרם ב - A גדול מהזרם ב - B ? האם הזרם ב - C גדול ב . מהזרם ב - D ? נמקו . 20 10 ∙ 625 . 5 אלקטרונים במשך 30 שניות . . 7 דרך חתך של מוליך א עברו 22 10 ∙ 25 . 2 אלקטרונים במשך חצי שעה . דרך חתך של מוליך ב עברו מה כמות המטען שעברה במוליך א במשך 30 שניות ? א . מה כמות המטען שעברה במוליך ב במשך חצי שעה ( 30 דקות ) ? ב . מה עוצמת הזרם במוליך א ? ג . מה עוצמת הזרם במוליך ב ? ד . I . . 8 I , עוצמת הזרם דרך מגהץ ] A [ 3 = 2 עוצמת הזרם בנורה חשמלית ] A [ 5 . 0 = 1 מה כמות המטען שעוברת בנורה במשך שעה ? א . מה כמות המטען שעוברת במגהץ במשך רבע שעה ? ב . כמה אלקטרונים חולפים בשנייה בחתך הרוחב של המוליך שאליו מחוברת הנורה ? ג . כמה אלקטרונים חולפים בשנייה בחתך הרוחב של המוליך שאליו מחובר המגהץ ? ד . ( * ) הצפיפות הנפחית של האלקטרונים החופשיים במוליך מסוים היא . שטח החתך של . 9 12 - 10 ∙ 3 וכמות המטען שעברה דרכו במשך שעה אחת היא ] m 2 . 7200 [ C [ המוליך הוא ] מהי עוצמת הזרם בתיל ? א . מהי מהירות הסחיפה של האלקטרונים בתיל ? ב . 21 10 ∙ 125 . 1 אלקטרונים דרך חתך הרוחב של מוליך . רדיוס התיל ] r = 0 . 5 [ mm . 10 ( * ) במשך שעתיים עברו והצפיפות הנפחית של האלקטרונים החופשיים במוליך היא . מהי עוצמת הזרם בתיל ? א . מהי מהירות הסחיפה של האלקטרונים בתיל ? ב . 45 40 35 30 25 20 15 10 5 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ] I [ mA t [ s ] 127 פרק 6 זרם חשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר