עמוד:112

112 פרק 5 מתח חשמלי והפרש פוטנציאלים הגרף מתאר את שינוי הפוטנציאל החשמלי כפונקציה של המרחק x . . 4 סרטטו גרף של השדה החשמלי כפונקציה של x . א . מהי המהירות ההתחלתית המינימלית שיש ב . להעניק לפרוטון בנקודה ] x = 40 [ m , כדי שיגיע עד לנקודה [ x = 10 [ m ? האם תשובתכם לסעיף ב תשתנה, אם נדרוש ג . שהפרוטון יגיע לנקודה ] x = 0 [ m ? נמקו . חשבו באיזה מרחק מתאפס הפוטנציאל החשמלי . ד . הגרף מתאר את שינוי השדה החשמלי כפונקציה של . 5 המרחק x . נתון שהפוטנציאל בנקודה 0 = x הוא [ V = 6 ] V . סרטטו גרף של הפוטנציאל החשמלי כפונקציה של x . א . משחררים מטען חיובי [ q = 2 ] C מנקודה [ x = 18 ] m . ב . האם המטען יוכל להגיע ל - 0 = x ? נמקו . מהו המרחק הקרוב ביותר ל - 0 = x שאליו יצליח המטען ג . להגיע ? תארו במילים את תנועת המטען בכל אחד משלושת ד . שלבי תנועתו ( האם היא שוות מהירות, שוות תאוצה, בתאוצה משתנה וכדומה ) . R והשני בעל . 6 שני כדורים מוליכים, האחד בעל רדיוס R = 1 R , נמצאים במרחק רב זה מזה ( כך שאינם רדיוס R 2 = 2 משפיעים זה על זה ) . כל אחד מהכדורים טעון במטען Q . מחברים את הכדורים בעזרת חוט מוליך דק . מהו המטען על כל אחד מהכדורים כעבור זמן רב א . לאחר סגירת המפסק ? מהו הפוטנציאל החשמלי על פני כל אחד הכדורים ? ב . R ) . 7 R1 ( R2 > R ו - 2 שני כדורים מוליכים בעלי רדיוסים 1 נמצאים במרחק גדול זה מזה ומחוברים ביניהם באמצעות תיל מוליך ארוך ודק . המטען הכולל על שני הכדורים הוא Q . מהו המטען על כל כדור ? א . מהו הפוטנציאל החשמלי על כל כדור מוליך ? ב . ] V [ V x [ m ] 8 4 5040 10 4 - פרק - פתרנות 22 Fig x [ m ] 2 - 4 18 12 6 E [ ] V m פרק - פתרנות 23 Fig Q + Q + R1 R2 פרק - פתרנות 24 Fig R1 R2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר