עמוד:141

4 UNIT B P A . Circle TWO correct answers to show you understand the words in bold R T הקיפו שתי תשובות נכונות כדי להראות שאתם מבינים את המילים המודגשות. 1 أحيطوا بدائرة إجابتين صحيحتين لتثبتوا أنّكم تفهمون الكلمات المشدّدة. Which are popular holidays in the United States? . 1 Thanksgiving . a th 4 July . b Monday . c How can you get information about the weather? . 2 check a newspaper . a look at a rainbow . b go online . c What are good tips for improving your English? . 3 speak English . a take extra lessons . b eat an English breakfast . c ? What animal is huge . 4 an elephant . a a mouse . b a hippopotamus . c In which countries is ice hockey a popular sport? . 5 Canada . a Egypt . b . U.S.A . c C . Complete the sentences with the words below. There are more words than you need 1 adultsexceptticketsplaygroundadvanced performance hugeski resortbeginnerice hockeyget started including except . Everybody enjoyed the movie Tina . 1 . I can’t ski very well. I’m a . 2 . The young children played together in the . 3 I don’t want to wait any more. Let’s with our game. . 4 You can buy online for the concert. . 5 Beyoncé gave an excellent last night. . 6 Only skiers should go down this dangerous mountain. . 7 . Everyone, David, enjoyed the movie . 8 . Write sentences with the words you did NOT use in exercise C1 2 . 1 . 2 . 3 . 4 141


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר