עמוד:114

Word Power EXERCISE C , 94 AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE A הקיפו את התשובה הנכונה. . Circle the correct answer أحيطوا بدائرة الإجابة الصحيحة. . secretly in the sky / The sun was shining brightly . 1 no matter we were tired. / We watched a movie even though . 2 I love their way of life. . rainbows / I’m interested in Japanese culture . 3 . order / The teacher called out our names in alphabetical ladder . 4 heaven when they die. / Many people believe they will go to symbol . 5 lucky to be alive. / What you did was very dangerous. You are complete . 6 no matter how hard it is for him. / Alex will continue swimming whatever . 7 He saved my brother’s life. . fountain / Tom is a hero . 8 B true or false for each sentence to show you understand the meaning of ) 3 ) Tick . the words in bold סמנו ב- 3 True (נכון) או False (לא נכון) ביחס לכל משפט כדי להראות שהבנתם את פירוש המילים המודגשות. ضعوا 3 في عمود True (صحيح) أم False (غير صحيح) بالنسبة لكل جملة لتثبتوا أنكم فهمتم معنى الكلمات المشدّدة. True False There are many ancient buildings in Rome. . 1 3 . A waterfall comes down from a mountain . 2 . You can only see a rainbow at night . 3 An elephant is a tiny animal. . 4 The heart is the symbol of love. . 5 . We wear clothes on our feet . 6 A circle is round. . 7 . Double is three times the amount . 8 C . Complete the sentences with the words below completesecretlytouchfountain explainedclothesorderladder fountain There is a beautiful in the middle of the garden. . 1 John has to stay in bed. He needs rest. . 2 . I have to go shopping. I don’t have enough summer . 3 It’s dangerous. . Don’t climb up that . 4 . Please put the books back in the correct . 5 Alice fed the dog under the table. . 6 You mustn’t the paintings in a museum. . 7 The teacher the rules clearly. . 8 114


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר