עמוד:150

היה / הייתה / הי וּ היוֹם אני לוֹמדת בּבית ספר רגיל . בּשנה שעברה בּית הספר שלי ה ָי ָה בּיער . " בּבית הספר של לוּסי ע ַכ ְש ָיו י ֵש שיעוּר אנגלית . י ֵש הפ ְס ָק ָה . י ֵש מוֹרים . י ֵש לוּח . . 4 השלימוּ כּמ וֹ בּדוּגמה לפי השׂיחה בּעמוּד 147 וּלפי התמוּנוֹת בּעמוּד : 149 היה / לֹא היה הייתה / לֹא הייתה היוּ / לֹא היוּ בּבית הספר של לוּסי עכשיו י ֵש תל ְמ ִיד ִים יש שוּלחנוֹת יש לוּח יש כּיתה יש ספרים י ֵש טבּ ְל ֶט יש כּיסאוֹת יש עצים יש שיעוּר חשבּוֹן יש בּניינים בּבית הספר בּיער בּשנה שעברה ה ָי וּ תלמידים צא הי וּ ש וּלחנ וֹת בּבית הספר בּיער בּ ַ ש ָנ ָה ש ֶע ָב ְר ָה ה ָי ָה שיעוּר אנגלית . ה ָי ְית ָה הפ ְס ָק ָה . ה ָי וּ מוֹרים . לֹא היה לוּח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר