עמוד:63

. 10 העתיקוּ את המש פּ ָ טים . כּתבוּ את החלקים המוּדגשים בּרבּים כּמ וֹ בּדוּגמה . انسخ و ا الجمل . اكتب و ا القسم البا ر ز في كل جملة بصيغة الجمع، كما في المثال . דוּגמה : י ֵש ל ִי עיפּרוֹן אדוֹם בּקל ְמ ָר . י ֵש לי עפר וֹ נ וֹ ת א ֲד וּ מים בּ קלמר . א . יש בּכּיתה שוּלחן חדש . . ב . אני לוֹמדת מילה ח ֲדשה . . ג . בּבּי ִת ש ֶל ִי י ֵש חלוֹן גדוֹל . . ד . הילד רוֹאה נמלה קטנה . . . 11 מה יש בּכּיתה ? עבדוּ בּזוּגוֹת . תארוּ מה יש בכיתה שלכם . אמרוּ לפי התוֹר משפט אחד בּיחיד ואת אוֹת וֹ המשפט בּרבּים כּמ וֹ בּדוּגמה . השתמשוּ במחסן המילים . صف و ا الم و ج و د في صفكم . ق و ل و ا حسب الدو ر جملة بصيغة المفرد، ثم ق و ل و ا الجملة نفسها بصيغة الجمع، كما في المثال . استخدم و ا مخزن الكلمات . שוּלחן / שוּלחנוֹת כּיסא / כּיסאוֹת חלוֹן / חלוֹנוֹת קיר / קירוֹת וילוֹן / וילוֹנוֹת ספר / ספרים מחבּרת / מחבּרוֹת עי פּ רוֹן / עפרוֹנוֹת ָ קלמר / קלמרים תלמיד / תלמידים תלמידה / תלמידוֹת בכיתה יש כיסא ירוֹק . בכיתה יש כיסאוֹת ירוּקים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר