עמוד:28

מ שׁפּ ָ חה שׁל פּילים מ ָה נ ִ שׁ ְ מ ַע ה ַיו ֺם ? מ ַז ָל טוֹב ! פּ ִ ילוֹן ח ָד ָ שׁ נוֹל ַד בּ ְ מ ִ שׁ ְפּ ַ ח ַת ה ַ פּ ִ יל ִים ! כּ ְשׁ ֶ א ִמ ָא פּ ִ יל ָה מ ַמ ְל ִיט ָה , כּ ָ ל הפּילוֹת ה בּ וֹגרוֹת בּעדר נאספוֹת סביבה וּבוֹדקוֹת את הגוּר הקטן בּחדק שׁ ֶ ל ָה ֶן . ה ַ פּ ִ ילוֹן א ָמ ְנ ָם ר ַק נוֹל ַד , א ֲב ָל הוּא כּ ְ ב ָר כּ ָ ב ֵד מ ְאוֹד . הוּא שׁוֹק ֵל כּ ִ מ ְע ַט 100 קילוֹגרם , כּבד כּמ וֹ מקרר ! שׁ ָ ע ָה א ַח ֲר ֵי שׁ ֶ ה ַ פּ ִ ילוֹן נוֹל ַד הוּא כּ ְ ב ָר י ָכוֹל ל ַע ֲמ ֹד ע ַל ר ַג ְל ָיו ו ְל ָל ֶכ ֶת א ַח ֲר ֵי א ִמ וֹ . בּ ְ כ ָל יוֹם הוּא יוֹנ ֵק מ ֵא ִמ וֹ ח ָל ָב בּ ְ כ ַמוּת ג ְדוֹל ָה , כּ ְ מ וֹ שׁ ֶ ל 15 קרטוֹנים מלאים ח ָל ָב ! הוּא יוֹנ ֵק ע ַד שׁ ֶ הוּא בּ ֶ ן ח ָמ ֵ שׁ א וֹ שׁ ֵשׁ . א ָז מ ַת ְח ִיל ה ַ פּ ִ ילוֹן ל ִת ְ לֹשׁ בּ ְ ע ֶז ְר ַת החדק שׁרשׁים , עשׂבים , ענפים ועלים ולאכל כּמ וֹ הפּילים ה בּ וֹגרים . ה ַ פּ ִ ילוֹן ו ְא ִמ ָא שׁ ֶ ל וֹ ח ַי ִים בּ ְ מ ִ שׁ ְפּ ָ ח ָה שׁ ֶ י ֵ שׁ בּ ָ ה בּ ְ ע ֵר ֶ ךְ 15 פּ ִ יל ִים . בּ ְ כ ָל מ ִ שׁ ְפּ ָ ח ָה י שׁ פּילה מנהיגה , פּילוֹת צעירוֹת , שׁהן הבּנוֹת שׁלה , וּפילוֹנים צעירים . ה ַ פּ ִ יל ָה ה ַמ ַנ ְה ִיג ָה ה ִיא ה ֲכ ִי מ ְב ֻג ֶר ֶת בּ ַ מ ִ שׁ ְפּ ָ ח ָה , ה ֲכ ִי ח ֲז ָק ָה ו ַה ֲכ ִי מ ְנ ֻס ָה . ה ִיא מ ַ כּ ִ יר ָה א ֶת ה ָא ֵזוֹר שׁ ֶבּוֹ ה ַ פּ ִ יל ִים ח ַי ִים , ו ְה ִיא מוֹב ִיל ָה א ֶת ה ַמ ִ שׁ ְפּ ָ ח ָה למקוֹמוֹת שׁאפשׁר למצא בּהם אכל וּמים . ה ַ פּ ִ ילוֹת ה ָא ִמ ָהוֹת מ ְג ַד ְלוֹת י ַח ַד א ֶת ה ַ פּ ִ ילוֹנ ִים ו ְעוֹז ְרוֹת ז וֹ ל ְז וֹ ל ְט ַ פּ ֵ ל בּ ָ ה ֶם . לפעמים פּילוֹן תינוֹק יוֹנק מפּילה שׁאיננה אמא שׁל וֹ . הפּילוֹת נוֹדדוֹת יחד ממקוֹם למקוֹם כּדי למצא מזוֹן , אוֹכלוֹת ושׁוֹתוֹת יחד וּמשׂחקוֹת עם ה ַ פּ ִ ילוֹנ ִים שׁ ֶ ל ָה ֶן . כּ ְשׁ ֶפּ ִ יל ָה א ַח ַת מ ַ שׁ ְ מ ִיע ָה ת ְרוּע ַת א ַז ְה ָר ָה , שׁ ְ א ַר ה ַ פּ ִ ילוֹת מקשׁיבוֹת , ואם צרי ךְ הן מתרחקוֹת מהסכּנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר