עמוד:93

. 2 לפניכם הערך נ קּוּ ד מתוך מילון רב מילים מאת יעקב שויקה . קראו את הערך וענו על השאלות שאחריו . נ קּוּ ד ( שׁ ם ז ' ) . 1 דּ ק ּ ומק מערכת ה סּ ימנים ה מּ תלוה ל מּלּ ים ל שׁ ם ס ּ ומן ה תּ נוע וֹ ת ( ומהוי וֹ ת נ וֹ ספ וֹ ת כּ ג וֹ ן דּ ג שׁ , מ פּ יק וכ דּוֹ מה ) . • הת פּתּ חות ה נּּ ומד בּ עברית חלה בּ מק בּ יל להת פּתּ חות וֹ בּ ארמית ובערבית . • בּ גיל שׁ מ וֹ נה ומא קרא כּ בר בּ לי נ ּ ומד . . 2 שׁ ם ה פּ ע ֻ לּ ה שׁ ל ' נ ּ ד ' ; ה וֹ ספת סימני נ ּ ומד לטקסט כּ ומב . • ספר ה שּ ירה ה מּ ת ֻר גּ ם נמסר לנ ּ ומד לפני הד פּ סת וֹ . . 3 קביעת נק ֻ דּוֹ ת כּשׁ יטה שׁ ל דּ רומג ( בּ תחומת , בּ חיד וֹ ן , בּ מבחן וכ דּוֹ מה ) . • ה מּ נחה הס בּ יר ל מּשׁתּתּ פים את שׁ יטת ה נּּ ומד בּ חיד וֹ ן . • ה מּ תע מּ לת האמריקנית זכתה בּנּּ ומד ה גּ ב וֹהּ בּ י וֹ תר בּ מ שׂ חקים הא וֹ לימ פּיּ ים שׁנּ ערומ ה שּ נה . א . סמנו בהגדרה 1 ( כולל בדוגמות ) את כל סימני הניקוד שצלילם הוא a וציינו את שמות התנועות שסימנתם . שמות התנועות : ב . סמנו בהגדרה 1 ( כולל בדוגמות ) את כל סימני הניקוד שצלילם הוא i וציינו את שמות התנועות שסימנתם . שמות התנועות : ג . סמנו בהגדרה 2 ( כולל בדוגמות ) את כל סימני הניקוד שצלילם הוא e וציינו את שמות התנועות שסימנתם . שמות התנועות : ד . סמנו בהגדרה 2 ( כולל בדוגמות ) את כל סימני הניקוד שצלילם הוא o וציינו את שמות התנועות שסימנתם . שמות התנועות : ה . סמנו בהגדרה 3 ( כולל בדוגמות ) את כל סימני הניקוד שצלילם הוא u וציינו את שמות התנועות שסימנתם . שמות התנועות :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר