עמוד:5

כיצד נמצא את המשג ? • ח פּשׂ ו את ה מּשּ ג בּ ר שׁ ימת ה מּשּ גים ה מּ ק צּ רת בּ חלק א , לפי הא וֹ ת הרא שׁוֹ נה שׁלּוֹ . לדגמה , את ה מּשּ ג ' חיב ' ח פּשׂ ו בּ א וֹ ת ח ' . • מצאו לצד ה מּשּ ג את הקטג וֹ ריה שׁבּוֹ הוא מ וֹ פיע . לדגמה , ה מּלּ ה ' חיב ' נמצאת בּ קטג וֹ ריה ' מלות דין ' . חיוב , חובה ( חיב ) ' מלות דּ ין' • ח פּשׂ ו את ה מּשּ ג ה מּ פרט בּ קטג וֹ ריה ה מּ תאימה , לפי סדר האלפ בּ ית . ח יּוּ ב , חובה ( ח יּ ב ) א . דּ בר שחובה לקימו . ב . מי שעבר עברה דּ אוריתא וחיב לכפר על חטאו בזמן בית המק דּ ש , אם חטא בשוגג היה צריך להביא קרבן ח טּ את , ולכן הוא נקרא ' מח יּ ב ח טּ את ' . בדומה לכך , אדם שעבר במזיד ( בכונה ) על אחת העברות החמורות בזמן שהיתה סנהדרין – הרי הוא ח יּ ב מיתה . טיפים למשתמשים באלפון • ה דּ גמא וֹ ת ע וֹ זר וֹ ת להבנה לעמק שׁ ל ה מּשּ ג – ממלץ לע יּ ן בּ הן . • לאחר ס יּ ום קריאת כּ ל הס בּ ר , נ סּ ו לה צּ יע דּ גמא וֹ ת נ וֹ ספ וֹ ת ה מּ תאימ וֹ ת ל וֹ . • כּ דאי לע יּ ן בּ מ שּ גים נ וֹ ספים בּ א וֹ ת הּ קטג וֹ ריה – כּ ך תּ ק בּ לו תּ מונה שׁ למה על ה מּשּ ג . לע תּ ים בּ ת וֹ ך ההס בּ ר מ וֹ פיע וֹ ת הפני וֹ ת למ שּ גים נ וֹ ספים ה מּ רחיבים את ה יּ דע הרלונטי .

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר