עמוד:3

מבוא בּ ב וֹ אנו להעמיק בּ הלכה , עלינו לה כּ יר מ שּ גים וכללים שׁוֹ נים שׁ עליהם היא מב סּ סת . נ תּ ן לסוג את ה מּשּ גים ההלכת יּ ים ל שׁתּ י קבוצ וֹ ת : מ שּ גי תּ כן ומ שּ גי בּ סיס . מ שּ גי תּ כן הם מ שּ גים ה מּ תיחסים לנ וֹשׂ א מס יּ ם בּ הלכה , כּ ג וֹ ן ה מּשּ ג ' ס כּ ה' הק שׁ ור לחג ה סּכּוֹ ת א וֹ ה מּשּ ג ' אב מלאכה ' הק שׁ ור להלכ וֹ ת שׁבּ ת . מ שּ גי בּ סיס הם מ שּ גים ה מּשׁמּשׁ ים את ה פּוֹ סק בּ ב וֹ א וֹ לפסק הלכה , עקר וֹ נ וֹ ת שׁלּ פיהם נק בּ עת ההלכה , למ שׁ ל העקר וֹ ן ' ה דּ ור מצוה ' א וֹ ה כּ לל ' נ שׁ ים פּ טור וֹ ת מ מּ צו וֹ ת ע שׂ ה שׁ ה זּ מן גּ רמן ' . כּ ך לדגמה , אם בּ רצ וֹ ננו לברר האם נ שׁ ים ח יּ ב וֹ ת ל טּ ל אר בּ עה מינים בּ ס כּוֹ ת , נתיחס למ שּ גי ה בּ סיס הק שׁ ורים להג דּ רת ה מּ צוה – האם מד בּ ר בּ מצות ' ע שׂ ה ' א וֹ מצות ' לא תע שׂ ה ' ; האם ז וֹ מצוה ה תּ לויה בּ זמן א וֹ לא ; ומהו מעמד וֹ שׁ ל מק יּ ם ה מּ צוה , בּ מקרה זה – נ שׁ ים . לפי ה כּ לל ההלכתי ' נ שׁ ים פּ טור וֹ ת מ מּ צו וֹ ת ע שׂ ה שׁ ה זּ מן גּ רמן ' , תּוֹ צאת ה בּ רור שׁלּ נו תּ היה , שׁ הן אינן ח יּ ב וֹ ת ( אם כּ י מ תּ ר וֹ ת ) בּ נטילת אר בּ עה מינים . בּ א וֹ ת הּ מ דּ ה , בּ נס בּוֹ ת מס יּ מ וֹ ת ההלכה תּתּ יר לאכל בּ ת וֹ ך ה בּ ית ולא בּסּכּ ה , למ שׁ ל , אם י וֹ רד גּשׁ ם ה פּוֹ גם בּשׂ מחת החג , א וֹ כּ א שׁ ר י שׁ ח וֹ לה ה פּ טור מ יּשׁ יבה בּסּכּ ה . כּ ל וֹ מר , ה נּ ס בּוֹ ת מ שׁפּ יע וֹ ת על פּ סיקת ההלכה . גּ ם ה שּ עורים וה מּדּוֹ ת ק שׁ ורים בּ אפן בּ סיסי להלכה , למ שׁ ל , הח יּ וב לאכל בּסּכּ ה ק שׁ ור ל שּ עור ( הג דּ רה ) שׁ ל ' סעודה ' , וע וֹ ד . בּ עזרת מ שּ גי ה בּ סיס ' לכ תּ ח לּ ה ' , 'בּ דיעבד ' , ' מה דּ רין ' וכ דּוֹ מה , מבחין ה פּוֹ סק בּ מדרג ה בּצּ וע ההלכתי . מ טּ רת האלפ וֹ ן שׁלּ פניכם היא לס יּ ע ל תּ למידים לס גּ ל לעצמם את ה שּ פה ההלכתית ולר כּשׁ מי מּ נות בּ סיסית לנ תּ וח מקרים ולנ סּ וח שׁ אלה מ שׂכּ לת לרב . כּ די להתמ צּ א בּ הלכה , ח שׁ וב שׁ ה תּ למיד ילמד לנ סּ ח נתונים בּ צורה מד יּ קת , תּוֹ ך התיחסות ל נּ ס בּוֹ ת , ל שׁ עורים ( מ דּוֹ ת ) וכ דּוֹ מה . לצרך כּ ך ר כּ זו בּ אלפ וֹ ן זה מ שּ גי ה בּ סיס הק שׁ ורים לתכנית ה לּמּ ודים בּ הלכה לתלמידים מ כּתּ ה ד ' ומעלה . נס יּ ם בּ תפ לּ ה ובתקוה כּ י ל מּ וד ההלכה בּ ע יּ ון ובהעמקה יביא לק יּ ום ה מּ ע שׂ י שׁ ל ההלכה , תּוֹ ך הק פּ דה על כּ ל פּ רטי ה מּ צוה וביתר ח יּ ות , ויהיה זה ע וֹ ד צעד לקרוב ה גּ א לּ ה האמ תּ ית וה שּ למה . צות ר שׁ ת אהלי י וֹ סף יצחק

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר