עמוד:37

סיכום עלייתן של התנועות האסלאמיות קשורה באופן הדוק להתרופפות אחיזתה של המדינה האוטוריטרית בחברה , דבר המאפשר לתנועות האסלאמיות לפעול בנוחות . כך מציגות התנועות האסלאמיות פרדוקס ואתגר : במציאות הפוליטית העכשווית הן הפכו לתנועות העממיות החשובות ביותר , הן זוכות לתמיכתן של שכבות אוכלוסייה נרחבות ואף מסוגלות לגייסן לפעילות פוליטית . הדבר בולט במיוחד נוכח כישלונן של תנועות השמאל , שעיקר השפעתן מצטמצמת לחוגי המשכילים . התנועות האסלאמיות מהוות גם את חוד החנית של החברה האזרחית בעולם הערבי , דהיינו - אותם מוסדות חברתיים אוטונומיים שאינם תלויים במדינה . מאחר שהן נמצאות בעימות עם המשטרים , אימצו התנועות הללו את הדמוקרטיה ככלי למאבקן . לכאורה , אם כן , נמצאות התנועות האסלאמיות בראש המאבק נגד עריצות המשטרים השונים ולמען יתר דמוקרטיזציה בעולם הערבי . ואולם האידאולוגיה שלהן היא אנטי דמוקרטית במהותה , וחלק מדרכי הפעולה שהן נוקטות הן דרכים אנטי דמוקרטיות . סתירה זו מעוררת את השאלה , אם בתהליך הנוצר מתוך ניגודים ובלי שהתכוונו לכך , יצליחו התנועות האסלאמיות לדחוף את העולם הערבי ליתר דמוקרטיזציה , או שמא - יביאו להחלפת עריצות אחת באחרת . הערות . 1 על ניתוח הקווים המשווים של התופעה הפונדמנטליסטית ביהדות , באסלאם ובנצרות - ראה עמנואל סיון , " תרבות המובלעת " , אלפיים , 4 ( תשנ " ב - . ( 1991 Ali E . Hillal Dessouki , " Introduction " , Islamic Resurgence in the Arab World , New York , 1982 . 2 ( להלן : דסוקי ) , עמ ' . 4 . 3 שם , עמ ' . 11 - 10 . 4 גדעון גרא , " התנועה האסלאמית באלג ' יריה " , בתוך : מאיר ליטבק ( עורך ) , אסלם ודמוקרטיה בעולם הערבי , תל אביב , , 1997 עמ ' . 202 Youssef M . Choueiri , Islamic Fundamentalism , London , 1990 , pp . 3 - 5 . . 5 ( להלן : שווירי ) . 'As ad Abu Khalil , " The Incoherence of Islamic Fundamentalism : Arab Islamic Thought at the . 6 End of the 20 Century , " Middle East Journal , 48 : 4 ( Autumn , 1994 ) , p . 677 . Oliver Roy , The Failure of Political Islam , Cambridge , 1994 ; Ali Merad , " The Ideologization . 7 of Islam in the Contemporary Muslim World " , in A . Cudsi and A . H . Dessouki , ( eds . ) Islam and Power , London , 1981 , p . 3 . . 8 מרטין קרמר , " האסלאם הוא הכוח של העתיד " , בתוך : מאיר ליטבק ( עורך ) , אסלאם ודמוקרטיה בעולם הערבי , תל אביב , , 1997 עמ ' . 24 Nazih Ayubi , Political Islam , Religion and Politics in the Arab World , London , 1991 . 9 ( להלן : איובי ) , עמ ' . 26 - 25 , 3 . 10 דסוקי , עמ ' . 8 - 7 . 11 איובי , עמ ' . 162 . 12 עמנואל סיון , קנאי האסלאם , תל אביב , , 1985 עמ ' . 23 , 14 . 13 דסוקי , עמ ' ; 23 - 22 שווירי , עמ ' ; 5 איובי , עמ ' . 160 - 167 . 14 שם , עמ ' . 16 - 14 . 15 שם , עמ ' ; 11 דסוקי , עמ ; 23 - 22 סיון , עמ ' 11 ואילך , על אל - אחמד ראה Hamid Dabashi , Theology of Discontent , New York , 1993 , pp . 39 - 101 . . 16 אשר ססר , " האחים המוסלמים בירדן : דו - קיום ועימות מבוקר " , בתוך : מאיר ליטבק ( עורך ) , אסלאם ודמוקרטיה בעולם הערבי , תל אביב , , 1997 עמ ' . 123 . 17 דסוקי , עמ ' . 22 . 18 שם , עמ ' . 18 . 19 ברנארד לואיס , " שיבת האסלאם " , בתוך : עלי היסטוריה , ירושלים , תשמ " ח , עמ ' . 290 - 288

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר