עמוד:4

רשימת המקורות והזכויות למאמרים ולקטעי העיתונות המזרח התיכון - תמונת מצב ומגמות התפתחות אפשריות ברנרד לואיס , המזרח התיכון , עם עובד , תל אביב , . 1999 תרגום : דניאלה שחם . © עם עובד / סדרת עתידות , תל אביב . טורקיה במאה ה - : 20 בין מזרח למערב אלון ליאל , תורכיה - צבא , אסלאם ופוליטיקה , 2000 - 1970 הקיבוץ המאוחד , בני ברק , , 1999 עמ ' . 27 - 11 © הקיבוץ המאוחד / קו אדום , בני ברק . אסלאם ודמוקרטיה בעולם הערבי מאיר ליטבק , אסלאם ודמוקרטיה בעולם הערבי , אוניברסיטת תל אביב , , 1997 עמ ' . 17 - 9 © אוניברסיטת תל אביב , תל אביב . שינויים בשיעורי פריון האישה בעולם הערבי - היבטים כלכליים ופוליטיים Youssef Courbage , “ Economic and Political Issues of Fertility Transition in the Arab World - Answers and Open , Questions " . Population and Environment : A Journal of Interdisciplinary Studies , Volume 20 , Number 4 , March 1999 pp . 353 - 365 . © Kluwer Academic / Human Science Press , Inc ,. New York . עימותים אתניים ובינוי מדינה בעולם הערבי , Saad Eddin Ibrahim , “ Ethnic Conflict and State - building in the Arab World " . International Social Science Journal Volume 50 , 1998 , pp . 229 - 242 . © UNESCO 1998 . Published by Blackwell Publishers , UK . אוכלוסייה , הגירה ותעסוקה במדינות הנפט במפרץ און וינקלר , " אוכלוסייה , הגירה ותעסוקה במדינות הנפט במפרץ " . מתוך : קוסטינר יוסף ( עורך ) , מדינות המפרץ - פוליטיקה , חברה , כלכלה , אוניברסיטת תל אביב , , 2000 עמ ' © . 85 - 71 מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה , אוניברסיטת תל אביב , תל אביב . נשים במזרח התיכון בפתח המאה ה - 21 - תהליכי שינוי ואתגרים Elizabeth Fernea , “ The Challenges for Middle Eastern Women in the 21 Century " . The Middle East Journal , Volume 54 , Spring 2000 , pp . 185 - 193 . © The Middle East Journal , Washington , DC . על זהות , ירושות וחובת ההוכחה © מן העיתונות ® " Getting Their Cards " . The Economist , London , 2002 , No author . © The Economist Newspaper Limited , London . עיתון הארץ , תל אביב , 7 בינואר . 2002 © כל הזכויות לתרגום שמורות לעיתון הארץ בע " מ . Copyright © HA ’ ARETZ Daily Newspaper Ltd ,. Tel - Aviv . הקדמה AE טואטאה מתחת לשטיח התפילה © מן העיתונות ® צבי בראל , " הקדמה טואטאה מתחת לשטיח התפילה " . עיתון הארץ , תל אביב , 12 ביולי © . 2002 כל הזכויות שמורות לעיתון הארץ בע " מ . Copyright © HA ’ ARETZ Daily Newspaper Ltd ,. Tel - Aviv . עיור בעולם הערבי והמערכת הבינלאומית Janet Abu - Lughod , " Urbanization in the Arab World and the International System " . pp . 185 - 208 . © Josef Gugler 1996 . Translated from The Urban Transformation of the Developing World . Edited by Josef Gugler ( 1996 ) by permission of Oxford University Press , UK . השפעת משטרים פוליטיים - כלכליים על התפתחות המרחב והנוף העירוני בקהיר Dona J . Stewart , “ Changing Cairo : The Political Economy of Urban Form " . International Journal of Urban & Regional Research , Volume 23 , March 1999 , pp . 128 - 145 . © Joint Editors and Blackwell Publishers Ltd ,. 1999 . Published by Blackwell Publishing , UK . תכנון הפיתוח המרחבי והעירוני באל - עין שבברית האמירויות הערביות : Reprinted from Elsevier Science , Mustapha Ben Hamouche , " Opting for Growth : A Strategy for Al Ain " . Habitat International . Volume 23 , Number 2 1999 , pp . 303 - 317 . © With permission from Elsevier Science Ltd . Printed in Great Britain . הגירת עובדים ופיתוח האזור הכפרי במצרים - מחקר על עובדים משישה כפרים שהיגרו וחזרו Christoph Reichert . " Labour Migration and Rural Development in Egypt : A Study of Return Migration in Six Villages " . -Sociologia Ruralis , Volume 33 , Number 1 , 1993 , pp . 42 - 60 . © Published by Blackwell Publishing , UK . גיאופוליטיקה ואנרגיה במזרח התיכון - סקירה והערכת מצב Anthony Cordesman , " Geopolitics and Energy in the Middle East " . Washington , DC : CSIS , 1999 . © The Center for Strategic and International Studies .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר