עמוד:*3

רעיונות מרכזיים • הטכנולוגיה היא תחום דעת העוסק בפתרון בעיות קיומיות ויומיומיות , כדי להרחיב את יכולתו של האדם , כדי לתת מענה על צורכי הפרט והחברה בהווה ובעתיד וכדי לשפר את איכות חייהם . • משחר האנושות יש לטכנולוגיה השלכות על התפתחות החברה האנושית בתחומים מג וּ ונים ) כגון חקלאות , בריאות , תחבורה , מידע ותקשורת , תעשייה ועוד . ) • משחר האנושות מתקיימים קשרי גומלין מחזוריים בין התבונה , המייצרת טכנולוגיה , לבין הטכנולוגיה , המשפיעה על יכולות תבוניות . • ההנדסה כמרכיב של הטכנולוגיה עושה שימוש בשיטות חקר מדעיות , בידע מדעי ובמודלים מתמטיים לתיכון ) מבנים , מכונות , מנגנונים , תהליכים , ) להפעלה של מוצרים מתוך הבנה מלאה של התיכון שלהם ולחיזוי התנהגותם בתנאי פעולה ספציפיים , תוך התחשבות בצרכים אנושיים . • בין הטכנולוגיה לבין ההתפתחות של החברה והתרבות קיימת מערכת של יחסי גומלין . הטכנולוגיה עוסקת במציאת פתרונות מתאימים לבעיות הנובעות מצרכים של האדם , תוך התייחסות למשאבי הסביבה התרבותיים , החברתיים והפיזיים . • התהליך הטכנולוגי / הנדסי כרוך בהפעלת מערכות של ידע ובשיקולי דעת שמקורם בתחומים שונים ) מדעיים , כלכליים , חברתיים , מדיניים , תרבותיים , דתיים , ערכיים , בטיחותיים , אסתטיים וסביבתיים . ) תהליך זה הוא דינמי : כל תוצר מעלה צורך נוסף ומהווה בסיס לתהליך טכנולוגי נוסף . תוצרים אלה מהווים חלק מהסביבה של האדם והחברה . • התהליך הטכנולוגי / הנדסי מתאפיין בתי כּוּ ן ובפיתוח של פתרונות תיאורטיים או מעשיים המובילים מן הצורך אל המוצר . • התהליך הטכנולוגי והפעולות הכרוכות בו נעשים באופן מערכתי , על פי מטרה מוגדרת . השימוש במערכות טכנולוגיות נועד לשפר את איכות החיים של הפרט ושל החברה . • פיתוח טכנולוגי מחייב מודעות ואחריות של האדם לשמירה על הסביבה , תוך התייחסות להשלכות הערכיות הנובעות מהשימוש בו . קשרי גומלין בין מדע וטכנולוגיה מדע וטכנולוגיה הם שני תחומי דעת שמקיימים ביניהם קשרי גומלין . מבחינה היסטורית , הטכנולוגיה קדמה למדע . המדע המודרני החל להתפתח במאה , ה–15 בעוד שהטכנולוגיה החלה עם התפתחות התבונה האנושית . מנקודת המבט הטכנולוגית , מוכרים שני דפוסים של קשרי גומלין : טכנולוגיות המבוססות על ניסיון : ) Technologies based Experience ( הפיתוח הטכנולוגי נשען על ידע של תופעות טבעיות שנגזר מהתנסות ולא מידע מדעי . טכנולוגיה זו קיימת מראשיתו של המין האנושי והיא נטולת מדע . גלגלים , רפסודות , כלים ומבנים ) מהבית הקטן והפשוט ועד למבנים נקיים , כדוגמת גשרים עתיקים והפירמידות ( הם דוגמאות לטכנולוגיה זו . טכנולוגיה מבוססת מדע : ) Technology as Applied Science ( בפיתוח טכנולוגיות מסוג זה נעשה שימוש בידע מדעי המבוסס על עקרונות מדעיים ) פיזיקה , ביולוגיה , כימיה . ) לדוגמה : מכונות הידראוליות , 5 התהליך הטכנולוגי / הנדסי : דרסלר , . 2015 , מ' בראשית היתה טכנולוגיה - ועתה ? כתב העת אאוריקה , גיליון 38 ) טכנולוגיה במחשבה תחילה , ) מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי , אוניברסיטת תל–אביב . אתר מטר .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר