עמוד:251

מנחם , לנחם ( פ ' ) - يعزي מס בּ יר , להס בּ יר ( פ ' ) - يشرح מסגד ( ז ' ) - مسجد מסדר וֹ ן ( ז ' ) - ردهة מס וּכּ ן ; מס וּכּ נת ( ש " ת ) - خطير؛ خطيرة מסחר ( ז ' ) - تجارة מס ךְ ( ז ' ) - شاشة מסת וֹ רי ; מסת וֹ רית ( ש " ת ) - غامض؛ غامضة מסתיים , להסתיים ( פ ' ) - ينتهي מע בּ דה ( נ ' ) - مختب מעיין ( ז ' ) - نبع מעמד ( ז ' ) - منصب מער בּ ב , לער בּ ב ( פ ' ) - يخلط מ פּ ית ( נ ' ) - شرشف מפליג , להפליג ( פ ' ) - يبحر מפסיק , להפסיק ( פ ' ) - يتوقف מפעיל , להפעיל ( פ ' ) - يشغل מפקד ( ז ' ) - قائد מפרגן , לפרגן ( פ ' ) - يطري מפתח , לפתח ( פ ' ) - يطور מצה ( נ ' ) - خبز المصة מצח ( ז ' ) - جبين מצחיק ; מצחיקה ( ש " ת ) - مضحك؛ مضحكة מצליח , להצליח ( פ ' ) - ينجح מצרכים ( ז ' ) - حاجيات מק בּ יל ; מק בּ ילה ( ש " ת ) - مواز؛ موازية מקיא , להקיא ( פ ' ) - يتقيأ מקיים , לקיים ( פ ' ) - يجري מקלחת ( נ ' ) - حمام מקליט , להקליט ( פ ' ) - يسجل מקלקל , לקלקל ( פ ' ) - يعطل מקשט , לקשט ( פ ' ) - يزين מר ; מרה ( ש " ת ) - مر؛ مرة מרוויח , להרוויח ( פ ' ) - ربح מרחב ( ז ' ) - حيز מרחם , לרחם ( פ ' ) - يشفق מר פּ א , לר פּ א ( פ ' ) - يعالج מר פּ אה ( נ ' ) - عيادة מר פּ ק ( ז ' ) - كوع מרתק ; מרתקת ( ש " ת ) - شيق؛ شيقة משגע ; משגעת ( ש " ת ) - مبهر؛ مبهرة מש וּבּ ח ; מש וּבּ חת ( ש " ת ) - فاخر؛ فاخرة מש וּ נה ; מש וּ נה ( ש " ת ) - غريب؛ غريبة מש וֹ רר ( ז ' ) - شاعر מש וֹ ררת ( נ ' ) - شاعرة מ שׂכּ יל , לה שׂכּ יל ( פ ' ) - يتعلم מ שׂכּ יר , לה שׂכּ יר ( פ ' ) - يؤجر משמיע , להשמיע ( פ ' ) - يسمع משמש , לשמש ( פ ' ) - يستخدم מש פּ ר , לש פּ ר ( פ ' ) - يحسن משקל ( ז ' ) - وزن " מת על " ( ז ' ) - مغرم بـ מתאכזב , להתאכזב ( פ ' ) - يخيب أمله מתאמץ , להתאמץ ( פ ' ) - يبذل جهدا מתגעגע , להתגעגע ( פ ' ) - يشتاق מתחלף , להתחלף ( פ ' ) - يتبدل מתחרט , להתחרט ( פ ' ) - يندم מתיי בּ ש , להתיי בּשׁ ( פ ' ) - يصاب بالجفاف מת כּ ווץ , להת כּ ווץ ( פ ' ) - يتقلص מת כּוֹ ן ( ז ' ) - وصفة מתמ וֹ דד , להתמ וֹ דד ( פ ' ) - يتعامل مع מתמיד ; מתמידה ( ש " ת ) - مواظب؛ مواظبة מתעניין , להתעניין ( פ ' ) - يهتم מתערב , להתערב ( פ ' ) - يتدخل מת פּ רסם , להת פּ רסם ( פ ' ) - يشتهر מתקלקל , להתקלקל ( פ ' ) - يفسد מתקן , לתקן ( פ ' ) - يصحح מתרגם , לתרגם ( פ ' ) - يترجم מתרסק , להתרסק ( פ ' ) - يتحطم נ נבהל , להי בּ הל ( פ ' ) - يذهل נגמר , להיגמר ( פ ' ) - ينتهي נ וֹ דד , לנד וֹ ד ( פ ' ) - يرتحل נ וֹ כח וּ ת ( נ ' ) - وجود

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר