עמוד:215

. 5 הע וֹ לם בּ זכ וּ ת וֹ שׁ ל מי קיים ? שאול טשרניחובסקי | קוראים שיר " הע וֹ לם בּ זכ וּ ת וֹ שׁ ל מי קיים ? " - בּ זכ וּ תם שׁ ל ניצנים בּשׂ ד וֹ ת וּ בגנים , בּ יער וֹ ת ועל שׂ פת אגם – בּ זכ וּ תם קיים ! " הע וֹ לם בּ זכ וּ ת וֹ שׁ ל מי קיים ? " - בּ זכ וּ תם שׁ ל פּ ר פּ רים בּשׂ ד וֹ ת וּ ב כּ רים בּ אביב וּ בקיץ חם – בּ זכ וּ תם קיים ! " הע וֹ לם בּ זכ וּ ת וֹ שׁ ל מי קיים ? " - בּ זכ וּ תם שׁ ל ולד וֹ ת : דג , צפרדע וּ לטא וֹ ת בברכ וֹ ת וּ במי הים – בּ זכ וּ תם קיים ! " הע וֹ לם בּ זכ וּ ת וֹ שׁ ל מי קיים ? " - בּ זכ וּ תם שׁ ל אפר וֹ חים בּ קנים בּ ין הח וֹ חים , בּ גג וֹ ת ועל כּ ל עץ רם – בּ זכ וּ תם קיים ! " הע וֹ לם בּ זכ וּ ת וֹ שׁ ל מי קיים ? " - בּ זכ וּ תם שׁ ל תינ וֹ ק וֹ ת בּבּ תים וּ בס וּכּוֹ ת בּ כל מק וֹ ם א שׁ ר הם שׁ ם – בּ זכ וּ תם קיים ! " הע וֹ לם בּ זכ וּ ת וֹ שׁ ל מי קיים ? " - בּ זכ וּ תם שׁ ל קטנטנים בּ כל מק וֹ ם , בּ כל הזמנים – וּ בזכ וּ ת קטני ע וֹ לם הע וֹ לם קיים ! ניצנים - כּ רים – ולד וֹ ת - לטא וֹ ת - ח וֹ חים -

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר