עמוד:204

אוצר מילים שמות עצם א וֹ ר ךְ ( ז ') - طول אפייה ( נ ') - خبز בּ צק ( ז ') - عجين בּ ש ׂ ר ( ז ') - لحم גלגל ( ז ') - دولاب הגדה ( נ ') - هچداة חמץ ( ז ') - مخمر טעם ( ז ') - مذاق ידיד וּ ת ( נ ') - صداقة יציאה ( נ ') - خروج להבה ( נ ') - لهب מאכל ( ז ') - أكلة מאפייה ( נ ') - مخبز מ פּ ית ( נ ') - شرشف מצה ( נ ') - خبز المصة מצרכים ( ז ') - حاجيات מת כּוֹ ן ( ז ') - وصفة סל ( ז ') - سلة סע וּ דה ( נ ') - وجبة ע וּ גייה ( נ ') - كعكة ע וֹ לה לרגל ( ז ') - حاج צלחת ( נ ') - صحن קמח ( ז ') - طحين ר וֹ חב ( ז ') - عرض רי בּ ה ( נ ') - مربى שתייה ( נ ') - مشروبات שמות תואר מ וּ סלמי - מ וּ סלמית - مسلم / مسلمة מסת וֹ רי - מסת וֹ רית - غامض / غامضة נ וֹ צרי - נ וֹ צרית - مسيحي / مسيحية קת וֹ לי - קת וֹ לית - كاثوليكي / كاثوليكية פעלים ושמות פועל ט וֹ עם , לטע וֹ ם - يتذوق מאיר , להאיר - ينير מגיש , להגיש - يقدم מכין , להכין - يحضر מער בּ ב , לער בּ ב - يخلط מקשט , לקשט - يزين מתחלף , להתחלף - يتبدل מילים לועזיות גל בּ יה ( נ ') - جلابية ליטר ( ז ') - لتر ניל וּ ס ( ז ') - النيل סנטה קלא וּ ס ( ז ') - بابا نويل פּ ירמידה ( נ ') - هرم פּ סחא ( ז ') - عيد الفصح المسيحي עיד אל - אדחא ( ז ') - عيد الأضحى קיל וֹ גרם ( ז ') - كيلوغرام שונות חג המ וֹ לד ( ז ') - عيد الميلاد

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר