עמוד:91

. 13 חיוכים לאה נאור | שיר מאזינים וכותבים האזינו לשיר ואמרו כמה פעמים מילים מהשורש צ - ח - ק מופיעות בשיר . כתבו אותן . צל וּ ל - לקמץ - סגריר - אם ע וֹ לה ה שׁ מ שׁ וּ בכל בּוֹ קר חד שׁ ה היא , אם ה פּ רחים סתם מחייכים אל הע וֹ לם , אם מתגלגל הגל מצח וֹ ק עד ה שׁ מים אז למה גם אנחנ וּ לֹ א נצחק עם כּוּ לם ? אם י שׁ ע וֹ ד ליצנים וקרקסים , ו לֹ א בּ ספר , אם צח וֹ ק הילדים נ שׁ מע צל וּ ל ו לֹ א רח וֹ ק , צ וֹ חק ה שׁוּ ק , הים , ה פּ עמ וֹ ן שׁ ל בּ ית הספר , אז למה גם אנחנ וּ לֹ א נלמד לצח וֹ ק ? כּ דאי , כּ דאי ללמ וֹ ד מן ה פּ רחים לֹ א לקמץ בּ חי וּ כים והע וֹ לם בּ עצם לֹ א כּ ל כּךְ נ וֹ רא . כּ דאי רק לחיי ךְ , כּ דאי לפק וֹ ח העיניים צרי ךְ לחי וֹ ת , צרי ךְ לצח וֹ ק , כּ י אין כּ ל בּ רירה . צרי ךְ רק לחיי ךְ , רק לא ֱ ה וֹ ב , לֹ א לפחד ו לֹ א לכא וֹ ב והע וֹ לם , תרא וּ , יהיה פּ תא וֹ ם כֹּ ה ט וֹ ב . כּ דאי לחל וֹ ם וּ לק וּוֹ ת , נס וּ רק פּ עם , כּ דאי לחי וֹ ת , כּ דאי לצח וֹ ק , כּ דאי לא ֱ ה וֹ ב . אדם ה וֹ ל ךְ בּ עיר , והיא שׁ ל וֹ והיא זרה ל וֹ , וה וּ א שׁוֹ תק , והע וֹ לם כּוּ ל וֹ שׁוֹ תק . לפתע , בּ די וּ ק מ וּ ל וֹ , תינ וֹ קת התחייכה ל וֹ , והאדם צ וֹ חק , והע וֹ לם כּוּ ל וֹ צ וֹ חק . ו שׁוּ ב ל וֹ טפת שׁ מ שׁ את העיר המא וֹ הבת , גל שׁוֹ בב וקל נ וֹשׁ ק לסלע שׁוּ ב ו שׁוּ ב . הא וֹ ר נ וֹשׁ ק לצל וה פּ סים את הר כּ בת , רק אנ וּ שׁוֹ כחים מה שׁכּ ל כּךְ , כּ ל כּךְ ח שׁוּ ב . כּ דאי רק לחיי ךְ , מ וּ תר לכע וֹ ס א ךְ בּ זהיר וּ ת , לֹ א להר וֹ ס , אפ שׁ ר לרק וֹ ם חל וֹ ם נפלא בּ י וֹ ם סגריר . ה כּוֹ ל יהיה ע וֹ ד ט וֹ ב י וֹ תר ודאי , אבל בּ ינתיים אפ שׁ ר לב כּוֹ ת ל לֹ א סי בּ ה . אפ שׁ ר גם ל שׁ יר . 1 גרסה עברית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר