עמוד:22

במיוחד , מעניינת וכדומה . לאחר הקריאה עוסקים בביסוס הידע של המילים שנרכשו : עוסקים בנרדפות , בשורש , ברמזי תוכן , במשפחת מילים , בשדה סמנטי ובצירופים . בכל טקסט חדש יפעילו המורים שיקול דעת באשר לדרך הטיפול המתאימה באוצר המילים שבטקסט תוך בחירה מושכלת של המילים ואופן הוראתן ( נוסף על הטיפול המוצע בספר לתלמידים . ( אחד האמצעים לקידום ערנות מטא-לשונית והעשרה של אוצר מילים או ידע על אודות מילים היא שיחה לבירור סמנטי . על פי בלום-קולקה שיח מטא-פרגמאטי ומטא-לשוני ( דיבור על דיבור ועל שפה ) מעיד על רמה לשונית גבוהה . " רכיב מיומנות זה אחראי ליכולת לבנות ידע לשוני ולהסביר ידע זה במילים מפורשות" . בלום-קולקה מוסיפה כי בסוג זה של דיבור , " ילדים מפגינים את המודעות הלשונית שלהם באמצעים שונים : הערות על שימוש נאות בשפה , נושאים סמנטיים , שפה כנושא השיחה" וכד' . על מנת לקדם את אוצר המילים של התלמידים מתוך תפיסה כי אוצר המילים מהווה תשתית ליכולות האורייניות על כל היבטיהן , ובכדי ולהגביר את המודעות לחשיבות העיסוק בתחום זה , ניגשנו לנושא בשני אופנים : ( 1 בסוף כל פרק נזמן לתלמידים מפגש חווייתי עם השפה – חוויה אוריינית אשר מפגישה את התלמידים עם אוצר מילים הנקשר עם תופעות לשוניות המופיעות בפרק או במעט מן המקרים עם תופעות הקשורות אליו באופן נושאי כלשהו . ישנו סימון איקוני למפגש עם נושא אוצר המילים ( ראו דוגמה בהמשך ) – הכולל את התופעות הלשוניות שרצינו להדגיש בפרק : מתחת לשם התופעה מופיע לרוב ציטוט מתוך טקסט מפרק שבו התופעה הלשונית באה לידי ביטוי , ניתן הסבר לתופעה ויש תרגול בגרסה הדיגיטלית של ספר . ( 2 בפרקים רבים יש פעילויות ייעודיות העוסקות באסטרטגיות של הבנת מילים בהקשר – פעילויות אלה מהוות חלק מרצף הפעילויות שבפרק . במהלך הקריאה נתקלים התלמידים במילים שאינן מובנות כלל או שמשמעותן הספציפית בהקשר נתון אינה מוכרת להם . אחת התגובות לאי-ידיעת מילים היא זניחת הטקסט הנקרא בלי להתמודד אתו כלל . למושג " הקשר " כמה מרכיבים וכולם תורמים ליצירתו של מגוון המשמעויות . יש הקשרים מסוגים שונים , בהם הקשר לשוני-דקדוקי , צורני , רגשי וסמנטי . המילה מופיעה בתוך משפטים , מהם נגזרים " רמזי ההקשר" להפקת משמעותה המדויקת . לכשעצמו , אין המשפט בתוכו מופיעה המילה מספק תמיד רמזי 40 בלום-קולקה , ש ' וחמו , מ ' . ( 2010 ) פרק : 2 מפת הסוגות והכיולים בשיח עמיתים בגילי הגן ובית-הספר : עושר ומגוון תרבותי , חברתי ואקדמי . בתוך : ש' בלום-קולקה ומ' חמו ( עורכות , ( ילדים מדברים , דפוסי תקשורת בשיח עמיתים ( עמודים . ( 42-86 תל-אביב : מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית . 41 ביאליסטוק , א' . ( 1988 ) ( Bialystok ) אצל בלום-קולקה , ש ' וחמו , מ ' . ( 2010 ) פרק : 2 מפת הסוגות והכיולים בשיח עמיתים בגילי הגן ובית-הספר : עושר ומגוון תרבותי , חברתי ואקדמי . בתוך : ש' בלום-קולקה ומ' חמו ( עורכות , ( ילדים מדברים , דפוסי תקשורת בשיח עמיתים ( עמודים . ( 42-86 תל-אביב : מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית . עמוד . 77 42 קולקה-בלום , ש ' וחמו , מ ' . ( 2010 ) פרק : 2 מפת הסוגות והכיולים בשיח עמיתים בגילי הגן ובית-הספר : עושר ומגוון תרבותי , חברתי ואקדמי . בתוך : ש' בלום-קולקה ומ' חמו ( עורכות , ( ילדים מדברים , דפוסי תקשורת בשיח עמיתים ( עמודים ( 42-86 תל-אביב : מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית . עמוד . 77

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר