עמוד:135

בּ כיתי הערב לפני ה שׁ נה , ואמא נג שׁ ה , ודמעה בּ עינ הּ . מחמדי , לח שׁ ה , מחמדי ... וּ בלילה- בּ לילה ויב וֹ א אליה וּ , ויעמד על ידי , ויאמר : ק וּ מה , ק וּ מה , ילדי ! וּ בכנף אדרת וֹ עטפני וּ נ שׂׂ אני – אל על . ו שׁ ם , בּ מר וֹ ם , בּ גן-עדן – היכל , וּ ב וֹ בּ היכל – כּ סא-המלכ וּ ת , וי וֹשׁ ב ל וֹ המל ךְ דוד , וּ ביד וֹ ה שׁ רביט , וארי מימינ וֹ וארי מ שׂ מאל וֹ , וע וֹ מדים לפניו מ שׁ רתיו ו שׂ ריו , וע וֹ מדים לפניו רבב וֹ ת חיל וֹ תיו , וה כּ ל – זהב . וּ מתחת ל כּ תר י וֹ רדים תלתליו – צה בּ ים תלתליו שׁ ל המל ךְ דוד , צה בּ ים תלתליו ! וכל וֹ אדמ וֹ ני . ויאמר המל ךְ דוד : ג שׁ אלי , קטנט וֹ ני , פּ תי שׁ לי , וּ ראה – גם אני ג'ינג'י ! וה בּ יט אל עיני , וה בּ יט אל ת וֹ כי , וילח שׁ : אפר וֹ חי , אפר וֹ חי , ג'ינג'י שׁ לי ! כּךְ אמר לי דוד , כּךְ אמר לי המל ךְ . ואמא שׁ לי – גם היא שׁ ם עמדי , ולח שׁ ה – מחמדי , מחמדי ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר