עמוד:183

" את מחרזת ה פּ נינים שׁ נתן לי אבי " , אמרה בּ ת הט וֹ חן והסירה את התכ שׁ יט היקר מעל צוארה . התי שׁ ב האי שׁוֹ ן על יד ה כּ י שׁוֹ ר , והחל לס וֹ בב בּ מרץ את גלגל הטויה . בּ ת הט וֹ חן הסת כּ לה בּוֹ עד שׁ עיניה נעצמ וּ והיא נרדמה . עם שׁ חר , כּשׁבּ ת הט וֹ חן התע וֹ ררה , לֹ א היה בּ חדר אי שׁ מלבדה , א ךְ הרצ פּ ה היתה מכסה בּ סלילים שׁ ל ח וּ ט זהב נ וֹ צץ . הזהב רק הג בּ יר את חמדנ וּ ת וֹ שׁ ל המל ךְ . ה וּ א הכניס את בּ ת הט וֹ חן לחדר גד וֹ ל י וֹ תר , צוה למלא א וֹ ת וֹ בּ ק שׁ ואמר : "ק שׁ י שׁ ל ךְ בּשׁ פע . עד ה בּ קר הפכי את כּ ל וֹ לזהב . אם לֹ א - אצוה לערף את רא שׁךְ " . שׁוּ ב שׁ טפ וּ דמע וֹ ת את לחייה שׁ ל בּ ת הט וֹ חן האמללה , וגם ה פּ עם נכנס לחדר האי שׁוֹ ן הזע וּ ף . " מה תתני לי אם אעזר ל ךְ גם ה פּ עם " ? " את עגילי הזהב שׁ נתנה לי אמי " , ענתה הנערה , והאי שׁוֹ ן התי שׁ ב על יד ה כּ י שׁוֹ ר וס וֹ בב בּ מרץ את גלגל הטויה . למחרת , כּשׁ התע וֹ ררה בּ ת הט וֹ חן , היה החדר מלא בּ זהב עד אפס מק וֹ ם . המל ךְ היה מא שׁ ר וּ ת שׁוּ קת וֹ לזהב גברה ע וֹ ד י וֹ תר . ה וּ א צוה על מ שׁ רתיו להכניס את בּ ת הט וֹ חן לא וּ לם רחב ידים שׁכּ ל וֹ מלא בּ ק שׁ . " אם עד זריחת ה שׁ מ שׁ לֹ א יתמלא החדר זהב אצוה לערף את רא שׁךְ " , אמר המל ךְ , "א ךְ אם יעלה הדבר בּ יד ךְ א שׂ א ךְ לא שׁ ה " . וּ בל בּוֹ ה וֹ סיף : אמנם רק בּ ת שׁ ל ט וֹ חן היא , א ךְ איפה בּ ע וֹ לם אמצא לי א שׁ ה ע שׁ ירה י וֹ תר ? הדלת נסגרה , וּ בת הט וֹ חן פּ רצה בּ בכי מר . בּ א וֹ ת וֹ רגע ה וֹ פיע האי שׁוֹ ן בּפּ עם ה שׁ לי שׁ ית ו שׁ אל : "מה תתני לי ה פּ עם אם אעזר ל ךְ " ? לֹ" א נ וֹ תר לי דבר " , ה וֹ דתה בּ ת הט וֹ חן , והאי שׁוֹ ן אמר : "אם כּ ן הבטיחי לי שׁבּ ב וֹ א הי וֹ ם תתני לי את תינ וֹ ק ךְ " . ע וֹ ד רח וֹ ק הי וֹ ם הזה , ח שׁ בה בּ ת הט וֹ חן בּ ל בּ ה , מי י וֹ דע מה יקרה עד אז . "כּךְ אע שׂ ה " , הבטיחה לאי שׁוֹ ן , " וּ בלבד שׁ תעזר לי גם ה פּ עם " ! נ שׂוּ איהם שׁ ל המל ךְ וּ בת הט וֹ חן נערכ וּ בּ ה וֹ ד וּ בהדר , וּ בתם שׁ נה נ וֹ לד בּ נם ה בּ כ וֹ ר . בּ בקר בּ היר אחד , כּשׁ המל כּ ה נענעה את התינ וֹ ק בּ זר וֹ ע וֹ תיה , נפתחה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר