עמוד:178

פּ עם ראה הנכד , כּ י ס בּ א שׁ ל וֹ מ שׁ תמ שׁ בּ כף , ה שׁוֹ נה מן ה כּפּוֹ ת שׁ ל א בּ א ואמא . שׁ אל א וֹ ת וֹ : - ס בּ א , מד וּ ע אינ ךָ א וֹ כל בּ כף כּ זאת כּ מ וֹ שׁ לנ וּ? נאנח הסב וענה : ה וֹ רי ךָ סב וּ רים , כּ נראה , שׁ אני צרי ךְ לאכל בּ כף שׁ ל עץ . לֹ א אמר הנכד דבר , א ךְ למחרת הי וֹ ם נטל כּ פיס עץ וס כּ ין , התי שׁ ב בּ פנת ה בּ ית והתחיל לגלף וּ ל שׁ יף . לעת צהרים חזר האב ה בּ יתה ו שׁ אל : - איפה הילד ? - אינני י וֹ דע - ענה הסב - ה וּ א היה שׁ ם , בּפּ נה . שׁ אל האב את א שׁ ת וֹ : - מה ע וֹשׂ ה הילד ? - אינני י וֹ דעת . כּ ל ה בּ קר ה וּ א י וֹשׁ ב בּפּ נה וּ מ שׂ חק . ילד ... נג שׁ אליו אביו בּ כעס וקרא : - מה אתה ע וֹשׂ ה פּ ה ? ענה ל וֹ ה בּ ן : - אני מכין ל ךָ כּ ף שׁ ל עץ , כּ מ וֹ שׁ י שׁ לס בּ א . כּשׁ תהיה זקן , אתן ל ךָ לאכל בּכּ ף הזאת ... ) על פי ארכיון הסיפור העממי בישראל - אסע . 7095 "י נרשם ע"י יפרח חביב וסופר ע"י עליזה אנידג ( 'ר . 2 א . הזוג הצעיר , הבן שלהם והסב חיו יחד בּ בית אחד , אבל לא כולם היו מר וּ צים . אילו פרטים בּ טקסט מעידים על כך ? ב . מדוע לדעתכם לא התלונן הסב על כך שנאלץ להשתמש בּ כף שונה משל יתר בני המשפחה ? . 3 הסיפור שׁ קראתם הוא סיפור עם . סיפורי עם עוברים בּ על פּ ה מדור לדור , וּ מח בּ ריהם אינם יד וּ עים . לעתים , תוך כדי מסירת הסיפורים בּ על פּ ה פרטים שונים נשמטים מהם . האם הסיפור שקראתם שלם בּ עיניכם ? אם לא , כּ תבו אילו פרטים לדעתכם חסרים בו . דרק ורנר יחד , פסל ברונזה , 2002

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר