עמוד:101

חנ כּ ה בּ מחנה בּ ימי המלחמה | לאה נ וֹ ימן-וייס קרב וּ ימי החנ כּ ה . החלטתי שׁ י שׁ לחג חג זה בּ צ וּ רה כּ ל שׁ הי . שׁ ב וּ ע לפני החג התחלתי לה וֹ ציא ח וּ טים מת וֹךְ פּ סלת הסמרט וּ טים שׁ ק בּ לנ וּ לצר ךְ נק וּ י המכ וֹ נ וֹ ת שׁ עבדנ וּ עליהן . את הח וּ טים הטמנתי מתחת למזרן הק שׁ . נערה שׁ עבדה לידי , בּ רא וֹ תה זאת , שׁ אלה א וֹ תי לפ שׁ ר מע שׂ י . ס פּ רתי לה על כּ ונתי וּ בק שׁ תי ממנה לעזר לי . היא התלהבה מהרעי וֹ ן , הצליחה לה שׂ יג חמ שׁ ה ת פּוּ חי אדמה חיים , וא וֹ תם הביאה לי . והנה כּ בר הי וּ בּ ר שׁוּ תנ וּ ת פּוּ חי אדמה . חתכתי א וֹ תם לחצאים וגלפתי בּ ת וֹ כם מק וֹ ם ל שׁ מן . את ח וּ טי ה כּ תנה שׁ זרתי לפתילה . גנבתי מהמפעל פּ חית שׁ מן , שׁבּ ה ה שׁ תמ שׁ תי ל שׁ מן את המכ וֹ נה שׁ עליה עבדתי . יצקתי שׁ מן לת וֹךְ חצאי ת פּוּ חי האדמה , והנה לפנינ וּ חנ כּ יה ! בּ ליל-חנ כּ ה הרא שׁוֹ ן , כּשׁכּ ל ה בּ נ וֹ ת בּ חדר שׁ לנ וּ י שׁ ב וּ על מט וֹ תיהן , ואליהן הצטרפ וּ גם בּ נ וֹ ת מחדרים אחרים , הדלקתי את הנר הרא שׁוֹ ן וּ ברכתי עליו את ה בּ רכ וֹ ת . שׁ רנ וּ את הקטע הרא שׁוֹ ן שׁ ל "מעז צ וּ ר" א שׁ ר כּ מעט כּ לנ וּ זכרנ וּ בּ על-פּ ה , ונז כּ רנ וּ אי ךְ חגגנ וּ את החג בּבּ ית . אר בּ עה ערבים עבר ה כּ ל כּשׁוּ רה . בּ ליל החמי שׁ י נכ שׁ לנ וּ . מ שׁוּ ם-מה אחרנ וּ להדליק את הנר וֹ ת , והם דלק וּ גם לאחר שׁ עת כּבּוּ י הא וֹ ר וֹ ת , כּשׁבּ כל המחנה כּ בתה התא וּ רה . בּ ח שׁךְ שׁ ה שׂ תרר בּ מחנה הסגיר וּ א וֹ תנ וּ נקד וֹ ת הא וֹ ר שׁבּ קע וּ מחדרנ וּ . המ שׁ גיחה הגרמניה שׁשׁ מרה על ה שׁ ער רצה לעבר נקד וֹ ת הא וֹ ר . היא היתה בּ ט וּ חה שׁ אנחנ וּ מא וֹ תת וֹ ת אל אויר וֹ ני הא וֹ יב . היא הת פּ רצה מ בּ עד לדלת ונדהמה מהמחזה שׁ התגלה נגד עיניה : כּ לנ וּ י וֹשׁ ב וֹ ת על המט וֹ ת ו שׁ ר וֹ ת בּ צותא . הדם קפא בּ ע וֹ רקי . . 8 בתק וּ פת מלחמת העולם השנייה ניסו הגרמנים לחסל את הקהילות היהודיות בגרמניה ובכל מדינה ש כּ בשו . יהודים רבים נכלאו באותה תקופה במחנות עבודה . לפניכם זיכרונות של אישה שהייתה בחורה צעירה בתקופת השואה , ושהתה במחנה עבודה של נשים בה וּ נגריה . היא מס פּ רת על חג החנוכה במחנה . קראו את סיפור הזיכרונות שלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר