עמוד:98

כּשׁ הייתי בּ ן תּשׁ ע הבטיח לי ס בּ א חנ כּ יה . חג החנ כּ ה התקרב , לכל החברים שׁ לי כּ בר הי וּ חנ כּ י וֹ ת ע שׂוּ י וֹ ת מנח שׁ ת א וֹ מ כּ סף , יפ וֹ ת וּ מיחד וֹ ת , ורק לי ע וֹ ד לֹ א היתה חנ כּ יה . " נ וּ ס בּ א , מתי גם לנ וּ תהיה חנ כּ יה יפה " ? " סבלנ וּ ת " , אמר ס בּ א , "סבלנ וּ ת " . " אבל ס בּ א , ע וֹ ד מעט חנ כּ ה , לכל החברים שׁ לי כּ בר י שׁ חנ כּ י וֹ ת ולי אין " . " אל תדאג " , אמר ס בּ א , שׁ תק והל ךְ . הזמן עבר והייתי עצ וּ ב מא וֹ ד . י וֹ ם אחד חזר ס בּ א ה בּ יתה , ה וֹ ריד את ה שׂ ק ו שׁ אל את כּ לנ וּ , את כּ ל הילדים : "י וֹ דעים אתם מה י שׁ בּשׂ ק " ? אף אחד לֹ א ענה . רק אני עניתי בּשׁ קט וּ בצ פּ יה גד וֹ לה – "חנ כּ יה " . " נכ וֹ ן " ! אמר ס בּ א , הכניס את היד לת וֹךְ ה שׂ ק וה וֹ ציא ממנ וּ חנ כּ יה ע שׂוּ יה אבן . " אצלנ וּ בּ תימן " , הס בּ יר ס בּ א לחברים שׁ לי שׁ רא וּ בּפּ עם הרא שׁוֹ נה בּ חיים חנ כּ יה מאבן , "החנ כּ י וֹ ת ע שׂוּ י וֹ ת מאבן , ואני זכיתי להכין חנ כּ יה מאבן יר וּשׁ למית " . ס בּ א הגי שׁ לי את החנ כּ יה . סבתא לקחה את החנ כּ יה ו שׂ מה בּ ה פּ תיל וֹ ת ו שׁ מן . עד הי וֹ ם אני ז וֹ כר את חג החנ כּ ה הה וּ א עם הא וֹ ר המיחד שׁ ל חנ כּ ית האבן שׁ ל ס בּ א . הי וֹ ם החנ כּ יה הזאת נמצאת בּבּ ית שׁ לי , ואני בּ עצמי ס בּ א וּ מס פּ ר את ס פּוּ ר החנ כּ יה לנכדים שׁ לי . בּ כל פּ עם כּשׁ אני מדליק את החנ כּ יה , אני נז כּ ר בּ א וֹ ת וֹ הרגע שׁ הגיעה אלינ וּ ה בּ יתה וּ בא וֹ ר שׁ הביאה . אני גאה בּ חנ כּ יה הזאת כּ י היא יחידה בּ ע וֹ לם . לֹ א קנ וּ לי א וֹ תה , אלא ס בּ א שׁ לי הכין א וֹ תה לי . חנ כּ יה יפה כּ זאת , רק ס בּ א שׁ לי ידע לע שׂוֹ ת , כּ י ה וּ א היה סתת אבנים בּ יר וּשׁ לים . ( הסיפור לקוח מהאתר סיפור טוב - זה כל הסיפור ) נר שמיני של חנוכה בחנוכיה של סבא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר