עמוד:39

יד כי בפעם הזאת אני שלח את כל מגפתי אל לבך ובעבדיך ובעמך , בעבור תדע כי אין כמני בכל הארץ . טו כי עתה שלחתי את ידי ואך אותך ואת עמך בדבר , ותכחד מן הארץ . טז ואולם בעבור זאת העמדתיך , בעבור הראתך את כחי , ולמען ספר שמי בכל הארץ . יז עודך מסתולל בעמי , לבלתי שלחם . יח הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד , אשר לא היה כמהו במצרים למן היום הוסדה ועד עתה . יט ועתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה . כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה , וירד עלהם הברד ומתו . כ הירא את דבר יהוה מעבדי פרעה , הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים . כא ואשר לא שם לבו אל דבר יהוה , ויעזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה . כב ויאמר יהוה אל משה : נטה את ידך על השמים , ויהי ברד בכל ארץ מצרים , על האדם ועל הבהמה ועל כל עשב השדה בארץ מצרים . כג ויט משה את מטהו על השמים , ויהוה נתן קלת וברד , ותהלך אש ארצה , וימטר יהוה ברד על ארץ מצרים . כד ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד , כבד מאד אשר לא היה כמהו בכל ארץ מצרים מאז היתה לגוי . כה ויך הברד בכל ארץ מצרים את כל אשר בשדה , מאדם ועד בהמה , ואת כל עשב השדה הכה הברד , ואת כל עץ השדה שבר . כו רק בארץ גשן , אשר שם בני ישראל , לא היה ברד . כז וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן , ויאמר אלהם : חטאתי הפעם , יהוה הצדיק , ואני ועמי הרשעים . כח העתירו אל יהוה ורב מהית קלת אלהים וברד , ואשלחה אתכם ולא תספון לעמד . כט ויאמר אליו משה : כצאתי את העיר אפרש את כפי אל יהוה , הקלות יחדלון והברד לא יהיה עוד , למען תדע כי ליהוה הארץ . ל ואתה ועבדיך , ידעתי כי טרם תיראון מפני יהוה אלהים . לא והפשתה והשערה נכתה , כי השערה אביב והפשתה גבעל . לב והחטה והכסמת לא נכו , כי אפילת הנה . לג ויצא משה מעם פרעה את העיר ויפרש כפיו אל יהוה , ויחדלו הקלות והברד , ומטר לא נתך ארצה . לד וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקלת ויסף לחטא , ויכבד לבו הוא ועבדיו . לה ויחזק לב פרעה ולא שלח את בני ישראל , כאשר דבר יהוה ביד משה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר